Справедлива адаптация на пазара на труда към новите предизвикателства на дигиталната икономика

За да отворим дискусия за възможните отговори на някои от най-актуалните и изискващи бързо решение проблеми пред развитието на България, съвместно с Института за социални и синдикални изследвания и обучение, КНСБ организираме научна конференция.

Справедливостта на всички нива в обществото е все по-актуален проблем, чиито решения могат да бъдат намерени в научни дискусии и спорове. Дигиталната революция, през която преминава света в последните години създава нови възможности за развитие на икономиката и пазара на труда. От ключово значение за човечеството е бързото адаптиране към новите условия. 

ИССИО и Фондация Фридрих Еберт България отправят покана за участие с доклад към широк кръг от лица – докторанти и млади учени, изследователи и преподаватели от университети, експерти от частния и публичния сектор. Изявяващите желание за участие могат да представят свой самостоятелен доклад или доклад в съавторство. Добре дошли са заявки от лица с научни интереси в сферата на: икономика, социология, статистика, антропология, политология, психология, право и др.

Тематичните направления, които ще бъдат засегнати в рамките на научната конференция, включват:

  • Адаптация на пазар на труда: преглед на динамиката на основните индикатори (и взаимовръзката помежду им), разглеждане на различните групи участници, появата на нови форми на труд и др.
  • Икономическа политика: създаване на подходящи условия за развитие на дигиталната икономика, конкуренция и конкуренти предимства.
  • Дигитализация и Изкуствен интелект: промяната в работните места и организацията на труда, възникването на необходимост от нови знания и умения за боравене с технологиите и др.

Научната конференция на ИССИО се осъществява със съдействието на Фондация Фридрих Еберт България и ще се проведе на 28 юни 2023 г. от 10.00 ч., Конгресен център „Глобус“ (гр. София, пл. „Македония“ № 1).

За да заявите своето участие, моля да изпратите до 10 май 2023 г. следната информация на имейл issi(at)citub.net и  vazarova(at)citub.net:

  • Три имена
  • Кратко представяне, включващо научни интереси, професионален/учебен опит и текущ статус (заето лице или обучаващ се)
  • Анотация на доклада в обем до 400 думи с посочено тематично направления и избрана методология.

Всеки участник следва да спази следните условия при разработване на своя доклад за публикация в сборник:

  • Изпращане на доклада до 20 юли 2023 г. на имейл  issi@citub.netи vazarova(at)citub.net;
  • Общия обем на материала да е между 10 и 15 страници, включително таблици, фигури и използвана литература;
  • При изготвяне на текста да се използва шрифт Times New Roman, големина 12 pt; междуредово разстояние 1,5; цитиране и библиография спрямо Харвардската система за цитиране;

Всеки участник ще разполага с до 20 минути време за представяне на своя доклад по време на конференцията. В края на всяко представяне ще бъде дадена възможност за дискусия с въпроси и коментари от другите участници. След края на конференцията, участниците могат да предложат своите доклади за публикуване в сборник. Материалите ще преминат през рецензия от научно жури, което ще определи докладите, които ще станат част от изданието.

Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти