Фондация Фридрих Еберт

Фондация Фридрих Еберт (ФФЕ) - за Социална демокрация

Основаната през 1925 г. ФФЕ е политическата фондация с най-дълга традиция в Германия. Фондацията е основана, носи името и следва завета и целите на първия демократично избран президент на Ваймарската Република - Фридрих Еберт.

Въз основа на собствения си опит в политиката, социалдемократът Еберт, издигнал се от обикновен занаятчия до най-високата държавна длъжност, предлага създаването на фондация, която да насърчава политическото и обществено образование на хора от всички сфери на живота в духа на демокрацията и плурализма. Също така, да бъде осигурен достъп до образование чрез стипендии за способни млади хора, независимо от материалното състояние на родителите им. И не на последно място, да допринася за международното разбирателство и сътрудничество. Със своята широка дейност, ФФЕ, която бива забранена от Националсоциалистите през 1933 г. и новооснована през 1947г., следва тези цели и до днес.

Като партийна, нестопанска частна и културна институция, фондацията вече повече от 90 години е отдадена на основните ценности на социалната демокрация: свобода, справедливост и солидарност. Този свят на идеи ни свързва със социално-демократичните движения и свободни синдикати в световен мащаб. С цел подкрепа на плуралистичния обществен диалог на тема актуални предизвикателства при реализацията на социално-демократичните основни принципи, ние формираме спектъра на нашите дейности самостоятелно и независимо.

Какво целим с дейността си в и извън страната:

  • Да постигнем свободно и солидарно общество, равни шансове за политическо, икономическо, социално и културно участие, независимо от произход, пол или религия.
  • Да осъществим политическите идеи за жива и силна демокрация, за устойчиво растяща икономика с добри условия на труд и социална сигурност за всички, за социално правителство, работещо за социална интеграция и ефективна образователна система, по-добро здравеопазване и преодоляване на бедността.
  • Развитие на държавите, повлияно от поемането на национална и международна отговорност за мир и социален напредък.

Какво правим:

Ние насърчаваме и подкрепяме политическото обновяване на социалната демокрация, преди всичко чрез:

  • Политическо-образователна дейност с цел сплотяване на обществото: подкрепа на гражданското общество и най-вече на политическо-културното образование на младото поколение. Нашите информационни, ориентировъчни и квалификационни предложения мотивират и дават възможност за успешен политически, профсъюзен и граждански ангажимент. Ние насърчаваме участието на гражданите в обществени и политически дискусии и решения;
  • Политически консултации с фокус върху справедливото изграждане на икономически и социален ред: развитието на стратегии по ключови въпроси от икономическата, социалната и образователната политика, както и ключови теми за развитието на демокрацията. Върху пресечната точка между наука и политическа практика ние насочваме обществения дискурс към справедлив и ориентиран към бъдещето икономически и социален ред на национално, европейско и глобално равнище.

  • Международно сътрудничество, основано на стремеж към по-социална глобализация: С международни офиси в повече от 100 държави ние подкрепяме политиката на мирното сътрудничество и човешките права, насърчаваме изграждането и консолидирането на демократичните, социалните и конституционни структури и сме основоположници на свободните синдикати и на силното гражданско общество. В процеса на европейското обединение ние се ангажираме за една социална, демократична и конкурентоспособна Европа;

  • Подкрепа на надарени хора, като се отдава особено внимание на студенти и докторанти от семейства с ниски доходи и такива с емигрантски произход: Постигане на социално равноправие чрез установяване на по-голяма равнопоставеност в образованието;
  • Научна дейност чрез запазване на колективната памет на социалната демокрация: С помощта на архивите на нашата библиотека и историческите проекти, ние поддържаме живи историческите корени на социалната демокрация и профсъюзите и подкрепяме обществено-политическите и исторически проучвания.

Фридрих Еберт (1871-1925)

“БЕЗ ДЕМОКРАЦИЯ НЯМА СВОБОДА (...)"

Стремежът към тази най-висша човешка справедливост ще живее във всички нас. Свободата и справедливостта са сестри близначки. Свободата може да се основава само на стабилен държавен ред. Първата повеля към онези, които обичат свободата, е да я пазят и да я възстановяват, когато тя бъде накърнена. “Фридрих Еберт е първият президент на Ваймарската Република, от 1919 г. до 1925 г. Той се застъпва за изграждането на парламентарната демокрация и се счита за президент на всички германци.“

www.friedrich-ebert.de

Friedrich-Ebert-Stiftung Berlin

Hiroshimastraße 17 und 28
D-10785 Berlin 

+49 30 269356
+49 30 26935-9244 

www.fes.de

Friedrich-Ebert-Stiftung Bonn

Godesberger Allee 149
D-53175 Bonn

+49 0228 883-0
+49 0228 883-9207

Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти