Защита на данни

Фондация Фридрих-Еберт отдава най-голямо значение на защитата на Вашите лични данни. Ние се придържаме стриктно към законовите разпоредби, които уреждат допустимостта на работата с лични данни — по-специално към Общия регламент относно защитата на данните и Федералния закон за защита на данните (BDSG) — и предприехме необходимите техническо-организационни мерки за защита на данните.

Следващите указания ще Ви дадат обща представа за това как осигуряваме тази защита, по-специално кои данни събираме, обработваме и ползваме, и за какви цели, и кои Ваши права са законово гарантирани.

Администратор за обработка на данни

Администратор (член 4, точка 7 от Общия регламент относно защитата на данните) е

Фондация Фридрих-Еберт е.В.
Годесбергер Алее 149
53175 Бон
Германия

+49 228 883-0
+49 228 883-9207

Presse(at)fes.de

Длъжностно лице по защита на данните, надзорен орган

Адресът за кореспонденция на длъжностното лице по защита на данните на Фондация Фридрих-Еберт е следният:

Thomas Müthlein
datenschutz(at)fes.de

Вие имате право на жалба до надзорен орган по защита за данните (член 13, параграф 2, буква г) от Общия регламент относно защитата на данните). За Фондация Фридрих Еберт компетентният надзорен орган в България е Комисия за защита на личните данни, София, 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2, тел: +359 2 91 53 518, имейл: kzld(at)cpdp.bg.

Автоматично събирани данни

При посещението Ви на настоящата интернет страница Фондация Фридрих-Еберт събира и съхранява в log файловете на своя сървър следната информация, получена автоматично през Вашия браузър:

  • Вид/версия на браузъра
  • Използвана операционна система
  • Referrer URL (страницата, посетена преди това)
  • Име на хоста на достъпващото устройство (IP адрес)
  • Дата и час на заявката на сървъра.

Фондация Фридрих-Еберт не свързва тази информация с конкретни лица. Тя ще бъде използвана единствено анонимно за подобряването на съдържанието и функциите на интернет страницата. Няма да бъде извършвано обединяване на тези данни с други източници на данни или създаване на лични потребителски профили по друг начин.

Лични данни на потребителите, цели на обработването

Използването на предложения на Фондация Фридрих-Еберт (например публикации или събития) или обработването на запитвания (например за стипендии) изискват по правило предоставянето на лични данни (например данни за контакт като имена, пощенски адреси, имейл адреси). Събирането, обработването и използването на тези данни от Фондация Фридрих-Еберт е разрешено само в строго ограничените граници, заложени от законовите разпоредби (член 6, параграф 1, първо изречение, букви б) и а) от Общия регламент относно защитата на данните).

Също така, при наличие на законови предпоставки, Фондация Фридрих-Еберт използва тези данни, за да Ви информира за други събития, публикации и активности на Фондацията (член 6, параграф 1, първо изречение, букви а) и е) от Общия регламент относно защитата на данните); за това обикновено изискваме Вашето съгласие. Предаване на лични данни на трети лица (например на властите) ще се осъществява само, ако сме законово задължени или ако сте ни дали Вашето разрешение за това. Доколкото за техническото подпомагане на компютъризираните работни процеси Фондация Фридрих-Еберт използва фирми от сектора на услугите, това се осъществява в съответствие с разпоредбите, приложими при обработката на данните (член 28 от Общия регламент относно защитата на данните).

Когато Вашето съгласие е необходимо (например при регистрация за получаване на бюлетина), Фондация Фридрих-Еберт обръща голямо внимание на спазването на съдържателните и формалните изисквания за надлежно съгласие (член 7 от Общия регламент относно защитата на данните). Вие имате възможност по всяко време да извлечете съдържанието на Вашата декларация за съгласие. Освен това, Вие можете по всяко време да оттеглите своето съгласие за обработване и ползване на данните Ви (член 7, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните); това важи и за оттеглянето на декларация за съгласие, дадено от Вас на Фондация Фридрих Еберт преди 25 май 2018 г (влизане в сила на Общия регламент относно защитата на данните). Моля, обърнете се в този случай към Onlineredaktion(at)fes.de.

Изтриване (правото да бъдеш забравен)

При спазване на законовите разпоредби за съхранение Фондация Фридрих Еберт изтрива Вашите данни, когато е постигната целта, за която са били събрани, когато оттеглите своето съгласие или когато е налице някое от другите обстоятелства, посочени в член 17 от Общия регламент относно защитата на данните.

Бисквитки

Интернет страниците използват т.нар. "бисквитки" на няколко места. Те служат, за да направят нашето предложение по-лесно за ползване, по-ефективно и по-сигурно. "Бисквитките" са малки текстови файлове, които се съхраняват на Вашето устройство от Вашия браузър. Повечето "бисквитки", използвани от нас, са т. нар. сесийни "бисквитки". Те се изтриват автоматично след края на Вашето посещение. Въпреки това Вие имате възможност да конфигурирате Вашия браузър така, че да Ви известява, когато трябва да получите "бисквитка". След това сами можете да решите дали да я разрешите или не. "Бисквитките" не причиняват вреди на Вашето устройство и не съдържат вируси.

Инструменти за уеб анализ, приставки

Интернет страницата на Фондация Фридрих-Еберт използва следните услуги, които използват "бисквитки": Google Maps, die Google Custom Search и YouTube. За повече информация, моля кликнете върху посочените услуги.

Вашите права

Вие имате право по всяко време да получите информация за Вашите данни, съхранявани от Фондация Фридрих Еберт, за техния произход и получател, за целта на съхранението, както и да предоставите допълнителна информация в съответствие с член 15 от Общия регламент относно защитата на данните и § 34 BDSG. Моля, обърнете се към Onlineredaktion(at)fes.de на Фондация Фридрих-Еберт с тази молба.

Вие имате право да изискате корекция на неверните данни, свързани с Вас (член 16 от Общия регламент относно защитата на данните).

Освен това Вие имате право на изтриване на свързаните с Вас данни, при спазване на изискванията, посочени в член 17 от Общия регламент относно защитата на данните, § 35 BDSG. Моля, обърнете се в този случай към Onlineredaktion(at)fes.de.

Вие имате право на ограничаване на обработването съгласно член 18 от Общия регламент относно защитата на данните, на преносимост на данните съгласно член 20 от Общия регламент относно защитата на данните, както и на възражение съгласно член 21. Доколкото Фондация Фридрих Еберт използва Вашите данни за изпращане на информация за събития, предложения за публикации или друга информация (директен маркетинг), Вие можете да възразите срещу тяхното използване за тези цели; след това обработването и използването на данните за тези цели се прекратява (член 21, параграфи 2 и 3 от Общия регламент относно защитата на данните). Вие можете да отправите Вашето възражение в свободна форма към Onlineredaktion(at)fes.de.


Matomo-уеб анализ (преди Piwik)

Софтуерът за уеб анализ Matomo инсталира "бисквитка" на устройството на потребителя.