Tuesday, 28.06.2022 - Конгресен център „Глобус“, пл. „Македония“ № 1, София

Труд, жизнен стандарт и социална стратификация: тенденции и предизвикателства

За да отворим дискусия за възможните отговори на някои от най-актуалните и изискващи бързо решение проблеми пред развитието на България, съвместно с Института за социални и синдикални изследвания, КНСБ организираме научна конференция.

Социалното разслоение в България трайно се увеличава и заема водещи позиции в сравнение със страните членки на ЕС-27. Многопластовата криза, предизвикана от Ковид-19, само изостри негативната траектория в страната. Все по-ясно става, че социално-икономическите проблеми не са краткосрочно явление, а са резултат от икономически модел, който облагодетелства едни за сметка на други. Наред с нарастващото неравенство, дигитализацията на труда поражда все по-осезаема трансформация на работното място и ежедневието ни, а ускоряването на климатичните промени води до надпревара с времето, заради заплахата от обезлюдяване на цели региони и поминък.

ИССИ и Фондация Фридрих Еберт България отправят покана за участие с доклад към широк кръг от лица – докторанти и млади учени, изследователи и преподаватели от университети, експерти от частния и публичния сектор. Изявяващите желание за участие могат да представят свой самостоятелен доклад или доклад в съавторство. Добре дошли са заявки от лица с научни интереси в сферата на: икономика, социология, статистика, антропология, политология, психология, право и др.

Тематичните направления, които ще бъдат засегнати в рамките на научната конференция, включват:

  • Пазар на труда: преглед на динамиката на основните индикатори (и взаимовръзката помежду им), разглеждане на различните групи участници, появата на нови форми на труд и др.
  • Неравенства: съществуващи диспропорции в заплащането, в достъпа до пазара на труда или до публични блага (достъп до здравеопазване и образование), неравенство между половете;
  • Дигитализация: промяната в работните места и организацията на труда, възникването на необходимост от нови знания и умения за боравене с технологиите и др.
  • Икономика на благосъстоянието: оценка на съществуващи политики за социална закрила, здравно обслужване, образование и обучение и др.

За да заявите своето участие, моля да изпратите до 25 май 2022 г. следната информация на имейл aangelova(at)citub.net и v_ivanova(at)mail.com:

  • Три имена
  • Кратко представяне, включващо научни интереси, професионален/учебен опит и текущ статус (заето лице или обучаващ се)
  • Анотация на доклада в обем до 400 думи с посочено тематично направления и избрана методология.

Всеки участник следва да спази следните условия при разработване на своя доклад за публикация в сборник:

  • Изпращане на доклада до 31 август 2022 г. на имейл aangelova(at)citub.net и v_ivanova(at)gmail.com  

  • Общия обем на материала да е между 10 и 15 страници, включително таблици, фигури и използвана литература;
  • При изготвяне на текста да се използва шрифт Times New Roman, големина 12 pt; междуредово разстояние 1,5; цитиране и библиография спрямо Харвардската система за цитиране;

Всеки участник ще разполага с до 20 минути време за представяне на своя доклад по време на конференцията. В края на всяко представяне ще бъде дадена възможност за дискусия с въпроси и коментари от другите участници. След края на конференцията, участниците могат да предложат своите доклади за публикуване в сборник. Материалите ще преминат през рецензия от научно жури, което ще определи докладите, които ще станат част от изданието.

Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти

нагоре