Публикации

| Publikation, News

Pre-term elections produced a fragmented parliament, unable to overcome the political crisis. The intra-party conflict in MRF becomes a major factor of tension in Bulgarian politics. There is a growing risk that the spiral of pre-term elections will continue.


повече

Предсрочните избори произведоха фрагментиран парламент, който не е в състояние да преодолее политическата криза.

Вътрешнопартийният конфликт в ДПС става основен фактор на напрежение в българската политика. Нараства рискът спиралата от предсрочни избори да продължи.


повече

| Publikation, News

The Bulgarian commitment to the cause of Ukraine in the war with Russia is increasing. The election campaign is going against the backdrop of revenge of the “status quo” against the “change”. A government with a leading role of GERB is the most likely alternative to more early elections.


повече

Усилва се българският ангажимент към каузата на Украйна във войната с Русия. Предизборната кампания преминава под знака на реванш на „статуквото“ срещу „промяната“. Правителство с водеща роля на ГЕРБ е най-вероятната алтернатива на поредни предсрочни избори.


повече

Искаме да ти покажем какво представляват европейските институции и защо трябва да гласуваш!


повече

| Publikation, News

The caretaker cabinet began work without clear political support and without its own authority. The election campaign was dominated by a powerful campaign to discredit the second political force PP-DB. The country’s leading political configuration is formed of the informal alliance between GERB and MRF.


повече

Служебният кабинет започна работа без ясна политическа подкрепа и без собствен авторитет. Предизборната кампания

е доминирана от мощна кампания за дискредитиране на втората политическа сила ПП-ДБ. Водещата политическа

конфигурация в страната е формирана от неофициалния съюз между ГЕРБ и ДПС.


повече

| Publikation, News

Bulgaria faces early elections without a dominant dividing line in the political space. The risk of political chaos posed by the unclear constitutional framework has not yet been overcome. Public opinion is divided between everyday problems

and national fears.


повече

България е изправена пред предсрочни избори без доминираща разделителна линия в политическото пространство. Рискът от политически хаос, породен от неясната конституционна рамка, все още не е преодолян. Общественото мнение е разделено между проблеми на всекидневието и национални страхове.


повече

| Publikation, News

Government rotation is turning out to be a complex process that will probably defy expectations of ease and speed. GERB hold the political initiative for the first time in 3 years. The opposition parties do not show the capacity to offer an alternative to the government crisis.


повече

Ротацията на управлението се очертава като сложен процес, който вероятно ще опровергае очакванията за лекота и бързина. ГЕРБ за първи път от 3 години държат политическата инициатива. Опозиционните партии не показват капацитета да предложат алтернатива на кризата в управлението.


повече

| Soziale Demokratie, Pluralismus und Rechtsstaat | Publikation, News

Preparations for a government rotation began with complex negotiations for a “package deal” between the ruling parties. The political debate is subordinated to the powerful political attack by MRF politician Delyan Peevski against President Rumen Radev. Suggestions for the non-alternativeness of the government majority fuelled expectations for new political projects.


повече

Започва подготовката за ротация в управлението със сложни преговори за „пакетна сделка“ между управляващите партии. Политическият дебат е подчинен на мощната атака на политика от ДПС Делян Пеевски срещу президента Румен Радев. Внушенията за безалтернативност на правителственото мнозинство подхранват очакванията за нови политически проекти.


повече

Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти

Sie sind an weiteren digitalisierten Publikationen der FES Bulgarien interessiert?

weiter

Мероприятия