Публикации

| Nachhaltige Wirtschaft, Soziale Demokratie, Pluralismus und Rechtsstaat | Publikation

The vision of this project is to promote discussion and cooperation of the Bulgarian Greens with human/gender/migrants rights and social justice movements, in view of launching a new progressive, humanistic, democratic and ultimately green ‘wave’ in Bulgarian politics. Such a wave should contrast and contradict the ongoing right-wing nationalist trend. This publication was intended as a discussion paper for enhancing supportive interaction between Greens on the one hand, and human rights’ and social justice movements on the other.


повече

Сборникът на сп. dВЕРСИЯ разглежда миналото, настоящето и бъдещето на социалистическите борби и движения в България и Източна Европа. Целта на презареждането на социализма не е да укроти капитализма, а да го срине из основи. С тази отправна точка общо 15 различни български и чуждестранни автори участват с публицистични и аналитични статии в сборника. „Социализъм: презареждане“ прави историко-политически обзор на социалистическите борби от 20-ти век до днес.


повече

Настоящият сборник представя основни насоки и теми на разделение на българското общество от страна на политическите елити, които нерядко водят до противопоставяне в отделни негови кръгове и общности. Разработката събира на едно място автори с различна експертна оценка, които анализират и очертават в дълбочина корените и съвременните проекции на политическия език като инструмент за разделение в българската действителност.


повече

Експертен доклад по изпълнението на Националната стратегия за младежта (2010–2020) с основна цел да бъдат идентифицирани потенциални сфери за бъдеща работа и изведени конкретни препоръки какво може да се подобри по отношение на процесите, заложените инструменти за реализиране, мониторинг и оценка на националната стратегия за младежта, както и въвличане на повече от заинтересованите страни от изпълнението на младежките политики.


повече

С настоящото изследване се цели да бъдат разгледани възможностите, предвидени в действащата нормативна уредба, които са насочени към подкрепа на зависими членове на семейството и реализацията на пазара на труда на лицата, полагащи грижи за тях. Анализът разглежда и съществуващите разпоредби в подкрепа на лицата, които полагат неформални грижи за зависим член на семейството. Грижите за възрастни хора с нарушено и тежко здравословно състояние, предоставяни от роднини, ограничава възможностите за професионалната и трудовата им реализация на последните, повишава риска за тях от изпадане от осигурителната система, от пазара на труда и от социално изключване.


повече

| Soziale Demokratie, Pluralismus und Rechtsstaat

България се нуждае от спешна здравна реформа. Тя трябва да засегне както приходната, така и разходната част на системата, и да доведе до повишаването на здравните показатели, които днес ни поставят в дъното на европейските класации. Тази реформа на първо място трябва да отговори на въпроса Пазарът или Солидарността трябва да залегне в ядрото на здравната ни система. За да отговорим на този въпрос, е необходимо да разгледаме примерите от световния опит и, най-вече, от държавите в Европейския съюз. От представения анализ следва изводът, че Солидарността и илното държавно участие в здравните системи водят до най-добрите резултати към момента.


повече

В извънредното положение правата на работниците бяха поставени в зависимост от добросъвестността на техните работодатели. Пикът на безработицата е отбелязан след като влиза в сила „60/40“. Отново тежестта на кризата се поема основно от гражданите и работещите в частност.


повече

Обект на анализа са ромите в тяхната многообразност, културна пъстрота, самобитност, демографски модели на поведение и ценностна система, техния произход, разселване из България и Европа, сложната им социална стратификация, както и стереотипите и предразсъдъците, свързани с тях. Направеното изследване предлага обстойна демографска прогноза за България по населени места до 2050 г., на основните демографски показатели, което очертава картината в близко бъдеще и на тази база предлага успешни модели и добри практики, които да доведат до подобряване на демографската ситуация в страната.


повече

Неравенството у нас в периода 2000-2019 г. непрекъснато се увеличава, като България заема първо място по неравенство в Европейския съюз. Причина за регресивността на осигурителната система е наличието на максимален осигурителен доход, какъвто не се прилага в повечето страни от Европейския съюз. Тежестта на осигурителните вноски следва да бъде пропорционална на получаваните доходи, което изисква премахването на максималния осигурителен доход.


повече

Изследването разглежда дълбоките промени, които цифровите технологии и демографските процеси оказват върху общественото развитие като цяло и в частност върху пазара на труд. Действието на тези фактори се наблюдава отдавна, но явления като пандемията от КОВИД-19 ускоряват много проявата на техните ефекти и мащаб на въздействие. Липсата на адекватна реакция от публичните политики може да доведе до тежки последствия като масова деквалификация и изхвърляне но много хора от пазара на труда, ограничаване на икономическото развитие заради ниска конкурентоспособност и липса на кадри, задълбочаване на социалните различия и на бедността, непосилен натиск върху социалните системи.


повече

Проучването търси отговор на въпроса накъде върви България и има ли място за нов обществен договор, нов консенсус и нова посока. Реализирано е от агенция "Медиана" през юни чрез хиляда телефонни интервюта и представително за пълнолетното население на страната. Резултатите ще бъдат използвани в съвместния проект на фондацията и Института за икономика и международни изследвания на тема "Необходимост от нов социален договор" с ръководител Ивайло Калфин.


повече

Анализ от годишна среща на организациите, финансирани от Българския фонд за жените. 2020 e сериозен претендент за водещ апокалиптичен сценарий, не само в контекста на световната пандемия от COVID-19, но и по отношение на вечната тема за равенството между мъжете и жените. Годината започна с доклад на Световния икономически форум, прогнозиращ, че след само 99,5 години жените ще бъдат равнопоставени с мъжете, въпреки че през 2020 те ръководят държави като Финландия, Германия и Нова Зеландия и заемат водещи позиции в Европейската централна банка и Световната банка. А два месеца по-късно ЕС, отбелязвайки 8 март, анонсира, че жените в Съюза са изправени „...пред предизвикателства, неравенства и заплахи в ежедневието си: злоупотреби и тормоз, по-ниско заплащане, по-малко работни места и…


повече


| Soziale Demokratie, Pluralismus und Rechtsstaat | Publikation

Analysis of the Annual Grantee Meeting of the Bulgarian Fund for Women. 2020 is a serious contender for a leading apocalyptic scenario, not only in the context of the global pandemic of COVID-19, but also in terms of the eternal theme of equality between men and women. The year started with a report by the World Economic Forum predicting that in just 99.5 years, women will be equal to men, although in 2020 they will lead countries such as Finland, Germany and New Zealand and occupy leading positions in the European Central Bank and the World Bank. And two months later the EU, marking March 8, announced that women in the Union are confronted by “... challenges, inequalities and threats in their daily lives: abuse and harassment, lower pay, fewer jobs and opportunities for professional…


повече

Глобалната финансова криза 2007-2009 разкри макроикономическата уязвимост на Европейския съюз. От своя страна, текущата глобална икономическа криза, породена от разпространението на Ковид-19, отново постави на изпитание способността на еврозоната да противодейства на силни външни негативни шокове. Анализът на еволюцията на концепциите, върху които се изгражда еврозоната от нейното създаване и под въздействието на рязко изменящата се външна среда, е от изключително значение при оценката на целесъобразността от присъединяването на България към еврозоната.


повече

Къде е мястото на ЕС? Не на географската карта, а в новия глобален свят. И може ли Съюзът да има свое самостоятелно място в международните отношения – както от гледна точка на процесите и тенденциите в тях, така и през призмата на отношенията с другите основно геополитически центрове: САЩ, Китай, Русия. С други думи – ще има ли и евро-полюс в многополюсния свят? Дебат по тези проблеми опита да предизвика Глобалната стратегия на ЕС, приета през 2016 г. Ускорената динамика в международните отношения обаче почти ежедневно поставя нови предизвикателства, изискващи преосмисляне на традиционните подходи и инструментариум на ЕС.


повече

| Publikation

Bulgaria has entered a difficult phase of the pandemic. The situation in the country in the winter will be complicated by the concurrence of three crises - health, economic and political. The political elite as a whole show more an opportunistic pre-election state of mind than a state approach and unity in seeking solutions to the crisis.


повече

| Publikation

There are ever-increasing indications that in the forthcoming elections, all the major parties will base their campaigns on anti-GERB rhetoric. The organisers of the protests from the “Poisonous Trio”, the party of Slavi Trifonov and “Stand up. BG” united in order to form a common network of observers, which would be a guarantor for fair elections in the country. The conflicts in BSP are not letting up and this may lead to a negative impact on the party in the forthcoming elections.


повече

| Publikation

The political crisis in the country is becoming deeper. The protests and the situation in the country have led to a reaction on the part of European institutions. Ninova’s victory in the internal party elections for leader of BSP will consolidate her position on the eve of the parliamentary elections.


повече

| Publikation

Bulgaria has entered a period of political crisis and the protests, which are in their second month, seem set to intensify at the beginning of September. The move with the project for a new constitution is an attempt to gain time because Prime Minister Borisov will not get the 160 votes required in the National Assembly to take the step of convening a Grand National Assembly. Opinion polls indicate a fragmented parliament for the next election, with declining support for GERB.


повече

| Publikation

The scandals involving Prime Minister Borisov have been causing further damage to the country’s reputation. Recent events have shown that a number of fundamental EU values such as the rule of law, freedom of speech and media, and the separation of powers have been severely damaged in Bulgaria, and the silence of the EU is not well received by democratic spheres in the country. Political upheaval is on the cards in the coming months, because the expectation is that revelations about the government will continue.


повече

| Publikation

The end of the state of emergency has led to a normalisation of political and public life in the country. Bulgaria has serious

problems not only with the rule of law, but also with the freedom of the media, and it would not come as a surprise if a more acute reaction should follow from Brussels to Sofia in the medium term. The party system is facing new restructuring in the context of the upcoming parliamentary elections at the beginning of next year.


повече

| Publikation

The crisis with the coronavirus has radically changed the political debate in the country. In May confrontation between BSP and the ruling parties is expected to intensify as the economic consequences of the crisis become more visible. At this stage, confidence in the government and Prime Minister Borisov is high, but the economic ramifications that will follow are likely to have a negative impact on the credibility of the government over the medium and long term.


повече

Българското правителство взе навременни мерки, които на този етап задържат разпространението на епидемията от коронавируса. Като цяло, политическият елит действа отговорно и консолидирано, въпреки че не липсват и отделни прояви на ненужно изостряне на напрежението. Основните предизвикателства в страната, както и навсякъде по света, са не само свързани с кризата, провокирана от пандемията, но тепърва предстоят по време на неизбежната рецесия, която ще последва.


повече

| Publikation

The Bulgarian government has taken timely measures to curb the spread of the coronavirus epidemic at this stage. As a whole, the political elite is acting responsibly and in a consolidated manner, although there are also some instances of unnecessary exacerbation of tensions. The major challenges in the country, just like everywhere in the world, are not only related to the crisis triggered by the pandemic, but are yet to come during the inevitable recession that will follow.


повече

Изострянето на политическата ситуация в страната през първите месеци на годината се дължи на разместване на политическите и икономически пластове в страната, като главно действащо лице в този процес е новият главен прокурор, Иван Гешев. Нарастването на напрежението между президента и правителството показва, че много трудно ще се намерят допирни точки за диалог между тях. Напрежението в БСП расте с оглед на предстоящите вътрешни избори, на които ще се реши кой ще бъде лидер на партията.


повече

| Publikation

The exacerbation of the political situation in the country in the first months of this year is due to the shift of political and economic strata in the country, with the new Chief Prosecutor Ivan Geshev being the main player in this process. The escalation of tensions between the president and the government shows that it will be very difficult to find points of agreement for dialogue between them. Tensions in BSP are mounting with regard to the upcoming internal elections, which will decide who

will be the party leader.


повече

Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти

Sie sind an weiteren digitalisierten Publikationen der FES Bulgarien interessiert?

weiter

Мероприятия