Публикации

През последните години климатичните промени се превърнаха в една от най-„горещите“ обществени теми. Макар за тях да се говори от десетилетия, а парниковият ефект да е открит преди почти 200 г., едва през последните 4 – 5 г. камбаната на алармистите заби оглушително силно. Причината за това е, че учените установиха, че глобалното затопляне се случва с доста по-бързи темпове, отколкото се предвиждаше първоначално. Застрашително наближаваме т. нар. повратна точка (tipping point), което ще доведе до необратимо изменение на климата. Изчисленията сочат, че разполагаме максимум с едно десетилетие, за да спрем процеса и обърнем тенденцията. В противен случай апокалипсисът, за който смятахме, че ще засегне човечеството в края на века, може да се случи пред очите ни.


повече

Устойчивият зелен преход е невъзможен без успешен човешки преход. Следователно политиките за човешко развитие трябва да бъдат в основата на отделянето на икономиките от природните ресурси, адаптирането на населението към новата зелена икономика и смекчаването на нежеланите последици от прехода за всички, особено за бедните и уязвимите.


повече

Българската демокрация става все по-непредставителна. Ако в нейното начало през 1990-те трудно се намираше човек, който да не е гласувал, то настоящето Народното събрание, избрано през 2023 г., представлява едва около 40% от гласоподавателите; мнозинството хора в страната са останали без свое представителство. Това е тревожно развитие, най-малкото защото поставя под въпрос легитимността на нашите избраници, овластени да вземат решения вместо нас. И докато съществуващите изследвания по темата по-скоро се фокусират върху гласувалите и представените, то по-рядко виждаме разработки, даващи думата на непредставените. Кои са те и какви са причините за тяхната непредставеност? Тези въпроси са основната движеща сила на настоящото изследване.


повече

Тази книга ще помогне на всеки, който искa да разбере повече за младежката политика и какво точно представлява тя, да оразличи младежката политика от други секторни политики като образование, здраве, заетост, култура, спорт и пр. Също обяснява защо младежката политика е в полето на „хоризонталните политики“ и какво е необходимо за развитието, прилагането, наблюдението и оценката на такива политики, както и защо е жизненонеобходимо за самата политика един координационен механизъм да работи. Книгата очертава и двете основни полета на младежката политика – свободното време на младите хора и полето на координация с другите политки, които въздействат върху живота на младия човек. Това създава предпоставка за по-добро разбиране и участие в процеса на политиките както сред държавните институции,…


повече

| Publikation, News

The local elections did not produce an advantage to any party and did not question the government formula. Constitutional changes all in all increase political uncertainty. There is an ambition to monopolise the economic process within the triangle of

GERB – PP-DB – MRF.


повече

Местните избори не дадоха предимство на никоя партия и не поставиха под съмнение правителствената формула. Конституционните промени в крайна сметка увеличават политическата несигурност. Съществува амбиция за монополизация на икономическия процес в рамките на триъгълника ГЕРБ – ПП-ДБ – ДПС.


повече

Четвъртата индустриална революция би могла да отговори на нуждите на обществото като същевременно елиминира отрицателните външни ефекти на производството и потреблението. Преходът от линейна към кръгова икономика се осъществява чрез сервитизацията, за реализацията на която е необходимо да се наблегне на инженерните

специалности. България се нуждае от стратегия за Индустрия 4.0 по подобие на вече съществуващите в другите европейски държави.

 


повече

Още в хода на трудните преговори за сформиране на редовно правителство след поредните избори през октомври 2022 г. се заговори, че местните избори през 2023 г. ще бъдат в някакъв смисъл решаващи. Някои анализатори предвиждаха именно че резултатите им ще бъдат изпитание за „не-коалицията“ и дори предвиждаха впоследствие разпадането й. Общата картина на избраните кметове, обаче, показва че има промяна, но тя остава ограничена и нито една от съставките на правителственото мнозинство не може да си припише значителна победа.


повече

В какъв Европейски съюз живеем? Химера ли е европейското единомислие и единодействие? Европейският мултилатерализъм не е ли сигурен път към минилатерализъм, а именно – групиране по интереси за постигане на резултати в определени сфери, вместо обединяване на силите в по-голям блок? Кой управлява „кораба“, наречен

ЕС? Труднопостижима ли е солидарността в ЕС и заслужава ли си тя? Тези и редица други теми ни подтикнаха да инициираме разработването на интелектуален продукт, съдържащ идеи и виждания за функционирането на ЕС след 2023 година.


повече

| Publikation, News

The upheavals and scandals in the parliamentary majority arise mainly from the clash of partners over the future of the Bulgarian energy industry. The results of the local elections show that all the leading parties are suffering political damage from the current administration. The candidate for mayor of Sofia, Vanya Grigorova, has become a leading figure in the left political space.


повече

Сътресенията и скандалите в парламентарното мнозинството произтичат основно от сблъсъка на партньорите за бъдещето на българската енергетика. Резултатите от местния вот сочат, че всички водещи партии понасят политически щети от сегашното управление. Кандидатът за кмет на София Ваня Григорова се превърна във водеща фигура в лявото политическо пространство.


повече

| Publikation, News

The policy of the Bulgarian government increasingly falls under the control of GERB and MRF. The campaign for the local elections has begun with a clear dominance of GERB, but with limited public interest. So far, no one has questioned the current configuration of government.


повече

Политиката на българското правителство все повече попада под контрола на ГЕРБ и ДПС. Кампанията за местните избори започна при ясна доминация на ГЕРБ, но при ограничен обществен интерес. Засега никой не поставя под съмнение настоящата управленска конфигурация.


повече

През последните години все повече икономисти, социолози и политолози започнаха да обръщат внимание на популистката реторика като средство за печелене на доверието на избирателите. Настоящият анализ цели да анализира развитието на популизма в България през последните 30 години посредством предварително събрана статистическа информация за тази цел. Въз основа на документни проучвания и интервюта със синдикални лидери е направено сравнение между десния популизъм и синдикалната политика в избрани сектори.


повече

Българската данъчно-осигурителната система е регресивна – извършва преразпределение на богатството от най-бедните

към най-богатите членове на обществото. България има най-голямата сива икономика в ЕС поради структурата на данъчно-осигурителната си система. Ако не се извърши спешна реформа, рискуваме засилване на емиграция на млади и работоспособни граждани и/или избухване на социалното напрежение.


повече

| Publikation, News

The government is stabilising under the increasing political influence of GERB and MRF. The tension between the President and the government determines the political agenda to a very great extent. Disputes related to values, culture and history increasingly dominate the media debate and polarise society.


повече

Правителството се стабилизира при засилващо се политическо влияние на ГЕРБ и ДПС. Напрежението президент- правителство в много висока степен определя политическия дневен ред. Ценностни, културни и исторически спорове все повече доминират в медийния дебат и поляризират обществото.


повече

| Publikation, News

The trends of the political crisis in Bulgaria are continuing, despite the formation of a regular cabinet. Those in power are trying to legitimise themselves with a constitutional reform without clear content. The campaign for the local elections has actually already

started.


повече

Тенденциите на политическата криза в България продължават въпреки формирането на редовен кабинет. Управляващите опитват да се легитимират с конституционна реформа без ясно съдържание. Кампанията за местните избори фактически стартира.


повече


Водени от стремежа да подпомогнат належащата дискусия за бъдещето на „Марица – изток“, екип от трима изследователи от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН, СУ и Института

за икономически изследвания при БАН извършиха анализ на текущите демографски и социално-икономически процеси в региона, изготвиха количествен и пространствен анализ на очакваната бъдеща демографска ситуация на засегнатите общини и анализираха икономическата дейност на големите стопански субекти и предстоящите промени на пазара на труда в крупния електроенергиен комплекс, осигуряващ над 1/3 от произвежданата в България електроенергия.


повече

Настоящото изследване се състои от три части – анализ на връзката между политическата стабилност и корупцията в България, анализ на взаимоотношенията между корупцията и социалното развитие на обществото, анализ на въздействието на използването на структурните фондове на Европейския съюз върху състоянието на корупцията в България, както и преглед на проблематиката, свързана с корупцията в ЕС с оглед сравнение с България.


повече

| Publikation, News

The most expected option for a government has been realised, but after scandals, eroding its legitimacy from the very beginning. The new majority seeks to achieve consolidation around two causes: geopolitical (support for Ukraine) and institutional (limiting the President). The problems in the judiciary dictate a significant part of the agenda of the Bulgarian parties and politicians.


повече

Реализира се най-очакваният вариант за правителство, но след скандали, ерозиращи от самото начало неговата легитимност. Новото мнозинство се стреми да постигне консолидация около две каузи: геополитическа (подкрепа

за Украйна) и институционална (ограничаване на президента). Проблемите в съдебната власт диктуват значителна част от дневния ред на българските партии и политици.


повече

| Arbeit und Gewerkschaften | Publikation, News

Online platforms operate under an unclear legal framework, which is subject to minimum standards established at the national level. Existing national laws and regulations are in need of revision and update. Only a few European countries have made an attempt to introduce a regulatory framework for online platforms, addressing specific needs of the provision of services or relating to the working conditions of people working though platforms. The Project Mapping Platform Economy

sheds some lights on the complexity of platform ecosystem by providing visualisation of several regulatory aspects of platform work at the national level in over 30 countries.


повече


Дигиталната трансформация постави журналистика и медии пред големи предизвикателства. Сред най-важните от тях са метамедията интернет, дигитализацията, социалните мрежи и способността на аудиторията да бъде автор на медийно съдържание. Заедно с икономическата криза на традиционните медии и кризата с качеството на журналистиката, вече се приема за даденост и тяхната криза на идентичността. Това фундаментално преструктуриране на журналистиката е от изключително значение за политическия и демократичния живот и се проявява в конкретните национални контексти с техните специфични журналистически култури, традиция и професионални практики. Трансформацията създава и непознати по мащаба си икономически трудности, което от своя страна изисква нови бизнес модели, които да създадат устойчиво бъдеще за…


повече


| Publikation, News

The most realistic alternative to new pre-term elections - a government with the support of GERB and PP-DB - is currently in a state of deadlock. The assassination attempt against the Chief Prosecutor Ivan Geshev is a worrying sign for the international reputation of Bulgaria. The draft budget for 2023 highlights a new line of tension between the caretaker cabinet and parliament.


повече

Най-реалистичната алтернатива на нови предсрочни избори, правителство с подкрепата на ГЕРБ и ПП-ДБ, засега е в безизходица. Покушението срещу главния прокурор Иван Гешев е тревожен знак за международната репутация на България. Проектобюджетът за 2023 г. откроява нова линия на напрежение между служебния кабинет и парламента.


повече

| Publikation, News

The early elections do not point to a clear way out of the political crisis in Bulgaria. The current dilemma remains: “an expert government with broad support” or new early elections. The nationalist “breakthrough” in parliament is serious and has every chance of growing.


повече

Предсрочните избори не сочат ясен изход от политическата криза в България. Остава в сила досегашната дилема „експертно правителство с широка подкрепа“ или нови предсрочни избори. Националистическият „пробив“ в парламента е

сериозен и има шансове да се разраства.


повече

| Publikation, News

The election campaign in Bulgaria has started against the backdrop of confrontational geopolitical interpretations. A battle for the first place is forming between GERB-UDF and “We Continue the Change” (“Produlzhavame Promianata” - PP) - Democratic Bulgaria, which does not yet look like a battle for government. The crisis of the Bulgarian Socialist Party is the main reason for the lack of an adequate social agenda in the country.


повече

Предизборната кампания в България стартира под знака на конфронтационни геополитически интерпретации. Очертава се битка за първото място между ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната – Демократична България“, която все още не изглежда като битка за правителство. Кризата на Българската социалистическа партия е основна причина за липсата на адекватен социален дневен ред в страната.


повече

| Publikation, News

The failure of the 48th National Assembly has deepened the political crisis in Bulgaria. The political process is constructed as a clash between the “experienced” and the “good”, ignoring the social agenda. Conditions are being created for a Eurosceptic wave via the tools of direct democracy.


повече

Провалът на 48-ото Народно събрание задълбочава политическата криза в България. Политическият процес се

конструира като сблъсък между „опитните“ и „добрите“, като игнорира социалния дневен ред. Създават се условия за евроскептична вълна чрез инструментите на пряката демокрация.

 


повече

Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти

Sie sind an weiteren digitalisierten Publikationen der FES Bulgarien interessiert?

weiter

Мероприятия