Публикации

Актуалната геополитическа обстановка в региона и промененият тон в междудържавните отношения предопределят възникването на качествено нова ситуация, представляваща стратегическа възможност за България. Правителството, политическите сили, заинтересовани страни, сред които и гражданският сектор, следва да осмислят промяната на политическите параметри в регионалните отношения, както и да очертаят нови възможности за сътрудничество и открояването на ролята на България в региона. Настоящият анализ дава възможност за използване и систематизиране на широк набор от данни, чрез които да бъдат представени основни постановки, касаещи външната ни политика, политиката по отношение на двустранните отношения и на регионалното сътрудничество. Основните теми, които разглежда изданието, са последиците от…


повече

Броят на сп. dВЕРСИЯ обръща внимание на най-актуалните борби за социална справедливост в България и изследва начините на организиране, стоящи зад прогресивната им страна.


повече

Настоящата публикация очертава значението на равнопоставеността на половете в политиката, актуалната картина в България след последните парламентарни избори през октомври 2022 г. и резултатите от провелата се кръгла маса на тема „Ролята на парламента и политическите партии за насърчаване на равнопоставеността“. След обобщението на предизвикателствата пред равнопоставеното участие на жените и мъжете, идентифицирани по време на кръглата маса, и обсъдените стратегии за тяхното адресиране, са описани някои добри международни практики, които биха могли да бъдат приложени в България с цел повишаване на участието на жените. В заключение е предложен списък с препоръки.


повече

| Publikation, News

The confrontation between GERB and “We Continue the Change” dominates the political debate and continues to block talks on forming a regular government. The changes in electoral legislation are seriously undermining confidence in the fairness

of the elections. BSP are starting to lose the initiative for the processes in the left space.


повече

Конфронтацията между ГЕРБ и „Продължаваме промяната“ доминира политическия дебат и продължава да блокира разговорите за съставяне на редовно правителство. Промените в изборното законодателство сериозно подкопават доверието в честността на изборите. БСП започва да губи инициативата за процесите в лявото пространство.


повече

Повече от 25 години след приемането на Пекинската декларация и платформа за действие (BPFA), въпреки постигнатия напредък, нито една държава член на ЕС не осъществява напълно целите, заложени в нея. Настоящото издание има за цел да очертае къде в българския обществен дневен ред стои въпросът за женската бедност, какви са световните и национални политики, как действат правителство, местна власт и неправителствен сектор за разрешаване и преодоляване на пречките пред равенството между половете на пазара на труда. Кметове, общински съветници, представители на ОЖС в БСП, представители на леви и центристки партии, неправителствени организации и преподаватели говорят за равенството между половете, равното заплащане и достойния труд като незаменими компоненти на устойчивото развитие на страната.


повече

В настоящата публикация Българска платформа към Европейско женско лоби разглежда едно от

основните предизвикателства на нашето време – изменението на климата. Спасяването на климата днес и за бъдещите поколения е един от приоритетите в глобален мащаб. Различни изследвания сочат, че жените и мъжете влияят на

околната среда по различен начин и изменението на климата засяга жените и мъжете по различен

начин. Изправени пред този проблем, жените и мъжете също имат различни нужди, приоритети и възможности. Следователно, за разработване и поддържане на устойчив и ефективен отговор по отношение на изменението на климата, е необходим подход, свързан с пола; подход, който включва джендър чувствителни индикатори, които са неразделна част от всички политики и действия на всички нива.


повече

| Publikation, News

The new Bulgarian parliament has begun work without a real dialogue between the parties about the priorities of a regular government. The dividing line between “status quo” and “change” no longer forms the structure of the political process. The debate on the membership of the Eurozone and Schengen includes the danger of a Eurosceptic wave.


повече

Новият български парламент започна работа без реален диалог между партиите за приоритетите на едно редовно правителство. Разделителната линия между „статукво“ и „промяна“ вече не структурира политическия процес. Дебатът за членството в еврозоната и Шенген крие опасност от евроскептична вълна.


повече

| Soziale Demokratie, Pluralismus und Rechtsstaat | Publikation, News

The present report analyses different aspects of the impact of the COVID-19 pandemic in Bulgaria in relation to gender inequalities and discrimination. It focuses on six key dimensions: labour market, poverty, health, education and childcare, gender-based violence and crisis response measures. The analysis shows a deepening of gender-based inequalities in the above-mentioned dimensions and suggests the need for policies for workplace protection against discrimination, for better public child care services and such that enable a more equal redistribution of childcare between parents. It urges for a fair redistribution of pandemic recovery funds, paying particular attention to the increased vulnerability of women, and to the intersection of inequalities such as gender, age and ethnicity.


повече

| Publikation, News

Bulgaria has taken an important step towards energy diversification. The results of the parliamentary elections do not bring a lasting solution to the political crisis. At this stage, an expert cabinet, supported by GERB and other parties, seems to be the main alternative to more pre-term elections.


повече

България направи важна крачка към енергийна диверсификация. Резултатите от парламентарните избори не носят трайно решение на политическата криза. На този етап експертен кабинет, подкрепен от ГЕРБ и други партии, изглежда като основна алтернатива на поредни предсрочни избори.


повече

| Publikation, News

The pre-election campaign in Bulgaria begins under the circumstances of the dilemma for or against relations with the Russian gas giant Gazprom. The possibility of a long presidential rule is entering the political debate. For the second successive elections, the main political battle is shaping up to be between GERB and “We Continue the Change”.


повече

Предизборната кампания в България започва под знака на дилемата за или против отношенията с руския газов гигант „Газпром“. Възможността за продължително президентско управление влиза в политическия дебат. За втори поредни избори се очертава основният политически сблъсък да бъде между ГЕРБ и „Продължаваме промяната.


повече

| Publikation, News

Bulgarian-Russian relations are stretched to the limit with potentially serious repercussions for politics and the economy of the country. The political crisis in the country points either to a shortterm unstable cabinet or to pre-term elections in the early autumn. The tension between the President and the leading party remains a key axis of the political debate.


повече

Българо-руските отношения са на ръба на скъсване с потенциални сериозни последици за икономиката и политика

та на страната. Политическата криза в страната сочи или към краткотраен нестабилен кабинет, или към предсрочни

избори в ранната есен. Напрежението между президент и водеща партия остава ключова ос на политическия дебат.


повече

| Publikation, News

In the Bulgarian political debate, for the first time in the 21st century, the need to choose between Europe and Russia is presented as being of paramount importance. The government is failing to formulate a useful way out of its own trap with North Macedonia. The gas crisis is becoming established as a systemic challenge for Bulgaria, requiring political consensus and an adequate strategy.


повече

В българския политически дебат, за първи път през XXI век, необходимостта от избор между Европа и Русия се представя като първостепенна. Правителството не успява да формулира полезен изход от своя собствен капан със Северна Македония. Газовата криза се утвърждава като системно предизвикателство пред България, изискващо политически консенсус и адекватна стратегия.


повече

Следвоенният световен ред, основан на международни институции и международно право, ерозира. Но това, което изкристализира на негово място, не са нови институции и нови правни норми, а свят, доминиран от конфронтацията и милитаризацията. Какъв е изходът от спиралата на конфронтацията и възможно ли е ново разведряване? Как може да

се възстанови поне минималната степен на доверие между държавите, което да позволи търсенето на взаимно приемливи и договорени решения на конфликтите? И как България трябва да защити своите интереси в тази ситуация?


повече

Изданието поставя на дневен ред редица теми, свързани със социални и икономически неравенства в България и Европа в контекста на кризата от COVID-19 и други знакови процеси. Такива са например ефектите от пандемията върху по-бедните и уязвими работещи, върху социо-икономическото положение на жените, върху публичните и социални системи на България и други европейски страни. Паралелно течащият зелен преход пък поставя въпроса за необходимостта от екологично, но и справедливо за всички членове на обществото бъдеще.


повече

| Publikation, News

Bulgarian foreign policy has become domestic. All topics of the political debate are broken up through prism of the country’s foreign policy dilemmas. The government is close to a state of blockage due to the rejection of a common strategy and a “policy of mutual blackmail” of the coalition partners. The conflict between the President and the Prime Minister is becoming a central dimension of the political process.


повече

| Publikation, News

According to data from the Council of Ministers, published on the official government portal in support of Ukrainian refugees, as of April 18th, nearly 195,000 Ukrainian citizens had crossed the borders of the country, and just over 91,000 had chosen to stay here, 35,000 of them children. The data published also shows that are over 50,000 Ukrainian citizens accommodated in hotels or state and local departmental buildings under the Program for the Use of Humanitarian Aid for Displaced Persons from Ukraine, which entered into force in mid March. This means that more than a third of the refugee flow from Ukraine has been taken in by Bulgarian citizens.


повече

По данни на Министерски съвет, публикувани на официалния правителствен портал в подкрепа на украинските бежанци, към 18 април границите на страната са преминали близо 195 000 украински граждани, а малко над 91 000 са избрали да останат у нас, 35 000 от които деца. От публикуваните данни става ясно още, че украинските граждани, настанени в хотели или държавни и местни ведомствени сгради по линия на Програмата за ползване на хуманитарна помощ за разселените от Украйна лица, влязла в сила в средата на март, са над 50 000. Това означава, че над една трета от бежанския поток от Украйна е бил поет от български граждани.


повече

Националният план за възстановяване и развитие е стратегически правителствен документ с ключово за България значение. Неговите силни и слаби страни и начинът на неговото изпълнение ще бъдат определящи за икономическото развитие на нашата страна не само в краткосрочен план (възстановяване от кризата с КОВИД-19), но и в среден и дълъг срок (структурно преустройство в посока цифрова и климатично-неутрална икономика).


повече

| Publikation

"Bulgarien gilt als das russophilste Land in der EU. Die Regierung hat den Krieg klar verurteilt, doch das Thema droht die Gesellschaft zu spalten." - Artikel von Dr. Boris Popivanov


повече

Изследването на взаимодействието между демокрацията, правовия ред и социалната справедливост разкрива един сложен процес на взаимно обособяване и свързаност на тези понятия, превърнали се в устои, ръководни начала в изграждането и развитието на модерното общество и на правовата държава. Анализът поставя широката рамка за върховенството на правото в България през призмата на външния поглед, занимава се с реформите в правораздаването за утвърждаване на правовата държава и състоянието и дейността на съдебната система и прокуратурата. Засегнати са многообразните съвременни измерения на цензурата.


повече

Българската външна политика стана вътрешна. Всички теми на политическия дебат биват пречупвани през външнополитическите дилеми на страната. Правителството се намира близо до състояние на блокаж поради отказ от обща стратегия и „политика на взаимно изнудване“ на коалиционните партньори. Конфликтът президент-премиер се превръща в централно измерение на политическия процес.


повече

| Publikation, News

The issue of whether to provide military assistance to Ukraine in the conflict with Russia has become a dividing line in Bulgarian politics. The social and economic policy of the Bulgarian government has been compromised as a result of the war and the crisis and requires new solutions. Trust in institutions and parties is diminishing without a clear alternative.


повече

Въпросът дали да се предостави военна помощ на Украйна в конфликта с Русия стана разделителна линия в българската политика. Социалната и икономическата политика на българското правителство е компрометирана вследствие на войната и кризата и се нуждае от нови решения. Доверието в институциите и партиите се свива без очертана алтернатива.


повече

| Publikation, News

The war in Ukraine is a challenge for the ruling majority in Bulgaria, but also an additional opportunity for them to become stabilised. The division between Russophiles and Russophobes in Bulgarian society is not currently causing serious political and parliamentary confrontation. The inefficiency of the Bulgarian parties creates space for new political projects and populist mobilisations.


повече

Войната в Украйна е предизвикателство за управляващото мнозинство в България, но и допълнителен шанс за стабилизацията му. Разделението между русофили и русофоби в българското общество засега не поражда сериозна политическа и парламентарна конфронтация. Неефективността на българските партии създава пространство за нови политически проекти и популистки мобилизации.


повече

България се сближава със Северна Македония, но все още е далеч от разрешаване на спора. Правителството се стабилизира при запазена амбиция на президентската институция за ключова роля. Кризата в левицата се задълбочава на фона на силни социални очаквания в обществото.


повече

| Publikation, News

Bulgaria is moving closer to North Macedonia, but is still a long way from resolving the dispute. The government is stabilising with the ambition of the presidential institution for a key role. The crisis on the left wing is deepening against the background of strong social expectations in society.


повече

14.01.2022

Интервю с Крум Зарков пред централното партийно издание на Германската социалдемократическа партия "Vorwärts"


повече

Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти

Sie sind an weiteren digitalisierten Publikationen der FES Bulgarien interessiert?

weiter

Мероприятия