Публикации


| Publikation, News

Bulgarian foreign policy has become domestic. All topics of the political debate are broken up through prism of the country’s foreign policy dilemmas. The government is close to a state of blockage due to the rejection of a common strategy and a “policy of mutual blackmail” of the coalition partners. The conflict between the President and the Prime Minister is becoming a central dimension of the political process.


повече

| Migration & Integration | Publikation, News

According to data from the Council of Ministers, published on the official government portal in support of Ukrainian refugees, as of April 18th, nearly 195,000 Ukrainian citizens had crossed the borders of the country, and just over 91,000 had chosen to stay here, 35,000 of them children. The data published also shows that are over 50,000 Ukrainian citizens accommodated in hotels or state and local departmental buildings under the Program for the Use of Humanitarian Aid for Displaced Persons from Ukraine, which entered into force in mid March. This means that more than a third of the refugee flow from Ukraine has been taken in by Bulgarian citizens.


повече

По данни на Министерски съвет, публикувани на официалния правителствен портал в подкрепа на украинските бежанци, към 18 април границите на страната са преминали близо 195 000 украински граждани, а малко над 91 000 са избрали да останат у нас, 35 000 от които деца. От публикуваните данни става ясно още, че украинските граждани, настанени в хотели или държавни и местни ведомствени сгради по линия на Програмата за ползване на хуманитарна помощ за разселените от Украйна лица, влязла в сила в средата на март, са над 50 000. Това означава, че над една трета от бежанския поток от Украйна е бил поет от български граждани.


повече

Националният план за възстановяване и развитие е стратегически правителствен документ с ключово за България значение. Неговите силни и слаби страни и начинът на неговото изпълнение ще бъдат определящи за икономическото развитие на нашата страна не само в краткосрочен план (възстановяване от кризата с КОВИД-19), но и в среден и дълъг срок (структурно преустройство в посока цифрова и климатично-неутрална икономика).


повече

Българската външна политика стана вътрешна. Всички теми на политическия дебат биват пречупвани през външнополитическите дилеми на страната. Правителството се намира близо до състояние на блокаж поради отказ от обща стратегия и „политика на взаимно изнудване“ на коалиционните партньори. Конфликтът президент-премиер се превръща в централно измерение на политическия процес.


повече

| Publikation, News

The issue of whether to provide military assistance to Ukraine in the conflict with Russia has become a dividing line in Bulgarian politics. The social and economic policy of the Bulgarian government has been compromised as a result of the war and the crisis and requires new solutions. Trust in institutions and parties is diminishing without a clear alternative.


повече

Въпросът дали да се предостави военна помощ на Украйна в конфликта с Русия стана разделителна линия в българската политика. Социалната и икономическата политика на българското правителство е компрометирана вследствие на войната и кризата и се нуждае от нови решения. Доверието в институциите и партиите се свива без очертана алтернатива.


повече

| Publikation, News

The war in Ukraine is a challenge for the ruling majority in Bulgaria, but also an additional opportunity for them to become stabilised. The division between Russophiles and Russophobes in Bulgarian society is not currently causing serious political and parliamentary confrontation. The inefficiency of the Bulgarian parties creates space for new political projects and populist mobilisations.


повече

Войната в Украйна е предизвикателство за управляващото мнозинство в България, но и допълнителен шанс за стабилизацията му. Разделението между русофили и русофоби в българското общество засега не поражда сериозна политическа и парламентарна конфронтация. Неефективността на българските партии създава пространство за нови политически проекти и популистки мобилизации.


повече

България се сближава със Северна Македония, но все още е далеч от разрешаване на спора. Правителството се стабилизира при запазена амбиция на президентската институция за ключова роля. Кризата в левицата се задълбочава на фона на силни социални очаквания в обществото.


повече

| Publikation, News

Bulgaria is moving closer to North Macedonia, but is still a long way from resolving the dispute. The government is stabilising with the ambition of the presidential institution for a key role. The crisis on the left wing is deepening against the background of strong social expectations in society.


повече

Настоящият доклад е част от съвместния проект „Повишаване на осведомеността и ангажираността за осъществяване

на справедлив енергиен преход в България“ между ФФЕ и WWF България, изготвен е с експертната помощ на Антон Илиев, община Бобов дол и Петко Ковачев, Институт за зелена политика и цели да идентифицира и да даде отговори на това какви са пречките и бариерите пред местните власти във въглищните региони, така че да могат по-лесно да се възползват от новите възможности за икономическа трансформация. Докладът ще се опита да даде най-търсения отговор в момента: как може общините в трите въгледобивни региона у нас – Перник, Кюстендил, Стара Загора, да насочат и осъществят успешно над 2,4 млрд. лв. европейски средства, предвидени по Фонда за справедлив преход през следващите 4–7 години.


повече

14.01.2022

Интервю с Крум Зарков пред централното партийно издание на Германската социалдемократическа партия "Vorwärts"


повече

Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти

Weitere Publikationen

Sie sind an weiteren digitalisierten Publikationen der FES Bulgarien interessiert?

weiter

Мероприятия

нагоре