Публикации

| Publikation, News

The Bulgarian commitment to the cause of Ukraine in the war with Russia is increasing. The election campaign is going against the backdrop of revenge of the “status quo” against the “change”. A government with a leading role of GERB is the most likely alternative to more early elections.


повече

Усилва се българският ангажимент към каузата на Украйна във войната с Русия. Предизборната кампания преминава под знака на реванш на „статуквото“ срещу „промяната“. Правителство с водеща роля на ГЕРБ е най-вероятната алтернатива на поредни предсрочни избори.


повече

Искаме да ти покажем какво представляват европейските институции и защо трябва да гласуваш!


повече

| Publikation, News

The caretaker cabinet began work without clear political support and without its own authority. The election campaign was dominated by a powerful campaign to discredit the second political force PP-DB. The country’s leading political configuration is formed of the informal alliance between GERB and MRF.


повече

Служебният кабинет започна работа без ясна политическа подкрепа и без собствен авторитет. Предизборната кампания

е доминирана от мощна кампания за дискредитиране на втората политическа сила ПП-ДБ. Водещата политическа

конфигурация в страната е формирана от неофициалния съюз между ГЕРБ и ДПС.


повече

| Publikation, News

Bulgaria faces early elections without a dominant dividing line in the political space. The risk of political chaos posed by the unclear constitutional framework has not yet been overcome. Public opinion is divided between everyday problems

and national fears.


повече

България е изправена пред предсрочни избори без доминираща разделителна линия в политическото пространство. Рискът от политически хаос, породен от неясната конституционна рамка, все още не е преодолян. Общественото мнение е разделено между проблеми на всекидневието и национални страхове.


повече

| Publikation, News

Government rotation is turning out to be a complex process that will probably defy expectations of ease and speed. GERB hold the political initiative for the first time in 3 years. The opposition parties do not show the capacity to offer an alternative to the government crisis.


повече

Ротацията на управлението се очертава като сложен процес, който вероятно ще опровергае очакванията за лекота и бързина. ГЕРБ за първи път от 3 години държат политическата инициатива. Опозиционните партии не показват капацитета да предложат алтернатива на кризата в управлението.


повече

| Soziale Demokratie, Pluralismus und Rechtsstaat | Publikation, News

Preparations for a government rotation began with complex negotiations for a “package deal” between the ruling parties. The political debate is subordinated to the powerful political attack by MRF politician Delyan Peevski against President Rumen Radev. Suggestions for the non-alternativeness of the government majority fuelled expectations for new political projects.


повече

Започва подготовката за ротация в управлението със сложни преговори за „пакетна сделка“ между управляващите партии. Политическият дебат е подчинен на мощната атака на политика от ДПС Делян Пеевски срещу президента Румен Радев. Внушенията за безалтернативност на правителственото мнозинство подхранват очакванията за нови политически проекти.


повече

През последните години климатичните промени се превърнаха в една от най-„горещите“ обществени теми. Макар за тях да се говори от десетилетия, а парниковият ефект да е открит преди почти 200 г., едва през последните 4 – 5 г. камбаната на алармистите заби оглушително силно. Причината за това е, че учените установиха, че глобалното затопляне се случва с доста по-бързи темпове, отколкото се предвиждаше първоначално. Застрашително наближаваме т. нар. повратна точка (tipping point), което ще доведе до необратимо изменение на климата. Изчисленията сочат, че разполагаме максимум с едно десетилетие, за да спрем процеса и обърнем тенденцията. В противен случай апокалипсисът, за който смятахме, че ще засегне човечеството в края на века, може да се случи пред очите ни.


повече

Устойчивият зелен преход е невъзможен без успешен човешки преход. Следователно политиките за човешко развитие трябва да бъдат в основата на отделянето на икономиките от природните ресурси, адаптирането на населението към новата зелена икономика и смекчаването на нежеланите последици от прехода за всички, особено за бедните и уязвимите.


повече

Българската демокрация става все по-непредставителна. Ако в нейното начало през 1990-те трудно се намираше човек, който да не е гласувал, то настоящето Народното събрание, избрано през 2023 г., представлява едва около 40% от гласоподавателите; мнозинството хора в страната са останали без свое представителство. Това е тревожно развитие, най-малкото защото поставя под въпрос легитимността на нашите избраници, овластени да вземат решения вместо нас. И докато съществуващите изследвания по темата по-скоро се фокусират върху гласувалите и представените, то по-рядко виждаме разработки, даващи думата на непредставените. Кои са те и какви са причините за тяхната непредставеност? Тези въпроси са основната движеща сила на настоящото изследване.


повече

Тази книга ще помогне на всеки, който искa да разбере повече за младежката политика и какво точно представлява тя, да оразличи младежката политика от други секторни политики като образование, здраве, заетост, култура, спорт и пр. Също обяснява защо младежката политика е в полето на „хоризонталните политики“ и какво е необходимо за развитието, прилагането, наблюдението и оценката на такива политики, както и защо е жизненонеобходимо за самата политика един координационен механизъм да работи. Книгата очертава и двете основни полета на младежката политика – свободното време на младите хора и полето на координация с другите политки, които въздействат върху живота на младия човек. Това създава предпоставка за по-добро разбиране и участие в процеса на политиките както сред държавните институции,…


повече

| Publikation, News

The local elections did not produce an advantage to any party and did not question the government formula. Constitutional changes all in all increase political uncertainty. There is an ambition to monopolise the economic process within the triangle of

GERB – PP-DB – MRF.


повече

Местните избори не дадоха предимство на никоя партия и не поставиха под съмнение правителствената формула. Конституционните промени в крайна сметка увеличават политическата несигурност. Съществува амбиция за монополизация на икономическия процес в рамките на триъгълника ГЕРБ – ПП-ДБ – ДПС.


повече

Четвъртата индустриална революция би могла да отговори на нуждите на обществото като същевременно елиминира отрицателните външни ефекти на производството и потреблението. Преходът от линейна към кръгова икономика се осъществява чрез сервитизацията, за реализацията на която е необходимо да се наблегне на инженерните

специалности. България се нуждае от стратегия за Индустрия 4.0 по подобие на вече съществуващите в другите европейски държави.

 


повече

Още в хода на трудните преговори за сформиране на редовно правителство след поредните избори през октомври 2022 г. се заговори, че местните избори през 2023 г. ще бъдат в някакъв смисъл решаващи. Някои анализатори предвиждаха именно че резултатите им ще бъдат изпитание за „не-коалицията“ и дори предвиждаха впоследствие разпадането й. Общата картина на избраните кметове, обаче, показва че има промяна, но тя остава ограничена и нито една от съставките на правителственото мнозинство не може да си припише значителна победа.


повече

В какъв Европейски съюз живеем? Химера ли е европейското единомислие и единодействие? Европейският мултилатерализъм не е ли сигурен път към минилатерализъм, а именно – групиране по интереси за постигане на резултати в определени сфери, вместо обединяване на силите в по-голям блок? Кой управлява „кораба“, наречен

ЕС? Труднопостижима ли е солидарността в ЕС и заслужава ли си тя? Тези и редица други теми ни подтикнаха да инициираме разработването на интелектуален продукт, съдържащ идеи и виждания за функционирането на ЕС след 2023 година.


повече

| Publikation, News

The upheavals and scandals in the parliamentary majority arise mainly from the clash of partners over the future of the Bulgarian energy industry. The results of the local elections show that all the leading parties are suffering political damage from the current administration. The candidate for mayor of Sofia, Vanya Grigorova, has become a leading figure in the left political space.


повече

Сътресенията и скандалите в парламентарното мнозинството произтичат основно от сблъсъка на партньорите за бъдещето на българската енергетика. Резултатите от местния вот сочат, че всички водещи партии понасят политически щети от сегашното управление. Кандидатът за кмет на София Ваня Григорова се превърна във водеща фигура в лявото политическо пространство.


повече

| Publikation, News

The policy of the Bulgarian government increasingly falls under the control of GERB and MRF. The campaign for the local elections has begun with a clear dominance of GERB, but with limited public interest. So far, no one has questioned the current configuration of government.


повече

Политиката на българското правителство все повече попада под контрола на ГЕРБ и ДПС. Кампанията за местните избори започна при ясна доминация на ГЕРБ, но при ограничен обществен интерес. Засега никой не поставя под съмнение настоящата управленска конфигурация.


повече

През последните години все повече икономисти, социолози и политолози започнаха да обръщат внимание на популистката реторика като средство за печелене на доверието на избирателите. Настоящият анализ цели да анализира развитието на популизма в България през последните 30 години посредством предварително събрана статистическа информация за тази цел. Въз основа на документни проучвания и интервюта със синдикални лидери е направено сравнение между десния популизъм и синдикалната политика в избрани сектори.


повече

Българската данъчно-осигурителната система е регресивна – извършва преразпределение на богатството от най-бедните

към най-богатите членове на обществото. България има най-голямата сива икономика в ЕС поради структурата на данъчно-осигурителната си система. Ако не се извърши спешна реформа, рискуваме засилване на емиграция на млади и работоспособни граждани и/или избухване на социалното напрежение.


повече

| Publikation, News

The government is stabilising under the increasing political influence of GERB and MRF. The tension between the President and the government determines the political agenda to a very great extent. Disputes related to values, culture and history increasingly dominate the media debate and polarise society.


повече

Правителството се стабилизира при засилващо се политическо влияние на ГЕРБ и ДПС. Напрежението президент- правителство в много висока степен определя политическия дневен ред. Ценностни, културни и исторически спорове все повече доминират в медийния дебат и поляризират обществото.


повече

| Publikation, News

The trends of the political crisis in Bulgaria are continuing, despite the formation of a regular cabinet. Those in power are trying to legitimise themselves with a constitutional reform without clear content. The campaign for the local elections has actually already

started.


повече

Тенденциите на политическата криза в България продължават въпреки формирането на редовен кабинет. Управляващите опитват да се легитимират с конституционна реформа без ясно съдържание. Кампанията за местните избори фактически стартира.


повече


Водени от стремежа да подпомогнат належащата дискусия за бъдещето на „Марица – изток“, екип от трима изследователи от Националния институт по геофизика, геодезия и география при БАН, СУ и Института

за икономически изследвания при БАН извършиха анализ на текущите демографски и социално-икономически процеси в региона, изготвиха количествен и пространствен анализ на очакваната бъдеща демографска ситуация на засегнатите общини и анализираха икономическата дейност на големите стопански субекти и предстоящите промени на пазара на труда в крупния електроенергиен комплекс, осигуряващ над 1/3 от произвежданата в България електроенергия.


повече

Настоящото изследване се състои от три части – анализ на връзката между политическата стабилност и корупцията в България, анализ на взаимоотношенията между корупцията и социалното развитие на обществото, анализ на въздействието на използването на структурните фондове на Европейския съюз върху състоянието на корупцията в България, както и преглед на проблематиката, свързана с корупцията в ЕС с оглед сравнение с България.


повече

| Publikation, News

The most expected option for a government has been realised, but after scandals, eroding its legitimacy from the very beginning. The new majority seeks to achieve consolidation around two causes: geopolitical (support for Ukraine) and institutional (limiting the President). The problems in the judiciary dictate a significant part of the agenda of the Bulgarian parties and politicians.


повече

Реализира се най-очакваният вариант за правителство, но след скандали, ерозиращи от самото начало неговата легитимност. Новото мнозинство се стреми да постигне консолидация около две каузи: геополитическа (подкрепа

за Украйна) и институционална (ограничаване на президента). Проблемите в съдебната власт диктуват значителна част от дневния ред на българските партии и политици.


повече

| Arbeit und Gewerkschaften | Publikation, News

Online platforms operate under an unclear legal framework, which is subject to minimum standards established at the national level. Existing national laws and regulations are in need of revision and update. Only a few European countries have made an attempt to introduce a regulatory framework for online platforms, addressing specific needs of the provision of services or relating to the working conditions of people working though platforms. The Project Mapping Platform Economy

sheds some lights on the complexity of platform ecosystem by providing visualisation of several regulatory aspects of platform work at the national level in over 30 countries.


повече


Дигиталната трансформация постави журналистика и медии пред големи предизвикателства. Сред най-важните от тях са метамедията интернет, дигитализацията, социалните мрежи и способността на аудиторията да бъде автор на медийно съдържание. Заедно с икономическата криза на традиционните медии и кризата с качеството на журналистиката, вече се приема за даденост и тяхната криза на идентичността. Това фундаментално преструктуриране на журналистиката е от изключително значение за политическия и демократичния живот и се проявява в конкретните национални контексти с техните специфични журналистически култури, традиция и професионални практики. Трансформацията създава и непознати по мащаба си икономически трудности, което от своя страна изисква нови бизнес модели, които да създадат устойчиво бъдеще за…


повече


| Publikation, News

The most realistic alternative to new pre-term elections - a government with the support of GERB and PP-DB - is currently in a state of deadlock. The assassination attempt against the Chief Prosecutor Ivan Geshev is a worrying sign for the international reputation of Bulgaria. The draft budget for 2023 highlights a new line of tension between the caretaker cabinet and parliament.


повече

Най-реалистичната алтернатива на нови предсрочни избори, правителство с подкрепата на ГЕРБ и ПП-ДБ, засега е в безизходица. Покушението срещу главния прокурор Иван Гешев е тревожен знак за международната репутация на България. Проектобюджетът за 2023 г. откроява нова линия на напрежение между служебния кабинет и парламента.


повече

| Publikation, News

The early elections do not point to a clear way out of the political crisis in Bulgaria. The current dilemma remains: “an expert government with broad support” or new early elections. The nationalist “breakthrough” in parliament is serious and has every chance of growing.


повече

Предсрочните избори не сочат ясен изход от политическата криза в България. Остава в сила досегашната дилема „експертно правителство с широка подкрепа“ или нови предсрочни избори. Националистическият „пробив“ в парламента е

сериозен и има шансове да се разраства.


повече

| Publikation, News

The election campaign in Bulgaria has started against the backdrop of confrontational geopolitical interpretations. A battle for the first place is forming between GERB-UDF and “We Continue the Change” (“Produlzhavame Promianata” - PP) - Democratic Bulgaria, which does not yet look like a battle for government. The crisis of the Bulgarian Socialist Party is the main reason for the lack of an adequate social agenda in the country.


повече

Предизборната кампания в България стартира под знака на конфронтационни геополитически интерпретации. Очертава се битка за първото място между ГЕРБ-СДС и „Продължаваме промяната – Демократична България“, която все още не изглежда като битка за правителство. Кризата на Българската социалистическа партия е основна причина за липсата на адекватен социален дневен ред в страната.


повече

| Publikation, News

The failure of the 48th National Assembly has deepened the political crisis in Bulgaria. The political process is constructed as a clash between the “experienced” and the “good”, ignoring the social agenda. Conditions are being created for a Eurosceptic wave via the tools of direct democracy.


повече

Провалът на 48-ото Народно събрание задълбочава политическата криза в България. Политическият процес се

конструира като сблъсък между „опитните“ и „добрите“, като игнорира социалния дневен ред. Създават се условия за евроскептична вълна чрез инструментите на пряката демокрация.

 


повече

Актуалната геополитическа обстановка в региона и промененият тон в междудържавните отношения предопределят възникването на качествено нова ситуация, представляваща стратегическа възможност за България. Правителството, политическите сили, заинтересовани страни, сред които и гражданският сектор, следва да осмислят промяната на политическите параметри в регионалните отношения, както и да очертаят нови възможности за сътрудничество и открояването на ролята на България в региона. Настоящият анализ дава възможност за използване и систематизиране на широк набор от данни, чрез които да бъдат представени основни постановки, касаещи външната ни политика, политиката по отношение на двустранните отношения и на регионалното сътрудничество. Основните теми, които разглежда изданието, са последиците от…


повече

Броят на сп. dВЕРСИЯ обръща внимание на най-актуалните борби за социална справедливост в България и изследва начините на организиране, стоящи зад прогресивната им страна.


повече

Настоящата публикация очертава значението на равнопоставеността на половете в политиката, актуалната картина в България след последните парламентарни избори през октомври 2022 г. и резултатите от провелата се кръгла маса на тема „Ролята на парламента и политическите партии за насърчаване на равнопоставеността“. След обобщението на предизвикателствата пред равнопоставеното участие на жените и мъжете, идентифицирани по време на кръглата маса, и обсъдените стратегии за тяхното адресиране, са описани някои добри международни практики, които биха могли да бъдат приложени в България с цел повишаване на участието на жените. В заключение е предложен списък с препоръки.


повече

| Publikation, News

The confrontation between GERB and “We Continue the Change” dominates the political debate and continues to block talks on forming a regular government. The changes in electoral legislation are seriously undermining confidence in the fairness

of the elections. BSP are starting to lose the initiative for the processes in the left space.


повече

Конфронтацията между ГЕРБ и „Продължаваме промяната“ доминира политическия дебат и продължава да блокира разговорите за съставяне на редовно правителство. Промените в изборното законодателство сериозно подкопават доверието в честността на изборите. БСП започва да губи инициативата за процесите в лявото пространство.


повече

Повече от 25 години след приемането на Пекинската декларация и платформа за действие (BPFA), въпреки постигнатия напредък, нито една държава член на ЕС не осъществява напълно целите, заложени в нея. Настоящото издание има за цел да очертае къде в българския обществен дневен ред стои въпросът за женската бедност, какви са световните и национални политики, как действат правителство, местна власт и неправителствен сектор за разрешаване и преодоляване на пречките пред равенството между половете на пазара на труда. Кметове, общински съветници, представители на ОЖС в БСП, представители на леви и центристки партии, неправителствени организации и преподаватели говорят за равенството между половете, равното заплащане и достойния труд като незаменими компоненти на устойчивото развитие на страната.


повече

В настоящата публикация Българска платформа към Европейско женско лоби разглежда едно от

основните предизвикателства на нашето време – изменението на климата. Спасяването на климата днес и за бъдещите поколения е един от приоритетите в глобален мащаб. Различни изследвания сочат, че жените и мъжете влияят на

околната среда по различен начин и изменението на климата засяга жените и мъжете по различен

начин. Изправени пред този проблем, жените и мъжете също имат различни нужди, приоритети и възможности. Следователно, за разработване и поддържане на устойчив и ефективен отговор по отношение на изменението на климата, е необходим подход, свързан с пола; подход, който включва джендър чувствителни индикатори, които са неразделна част от всички политики и действия на всички нива.


повече

| Publikation, News

The new Bulgarian parliament has begun work without a real dialogue between the parties about the priorities of a regular government. The dividing line between “status quo” and “change” no longer forms the structure of the political process. The debate on the membership of the Eurozone and Schengen includes the danger of a Eurosceptic wave.


повече

Новият български парламент започна работа без реален диалог между партиите за приоритетите на едно редовно правителство. Разделителната линия между „статукво“ и „промяна“ вече не структурира политическия процес. Дебатът за членството в еврозоната и Шенген крие опасност от евроскептична вълна.


повече

| Soziale Demokratie, Pluralismus und Rechtsstaat | Publikation, News

The present report analyses different aspects of the impact of the COVID-19 pandemic in Bulgaria in relation to gender inequalities and discrimination. It focuses on six key dimensions: labour market, poverty, health, education and childcare, gender-based violence and crisis response measures. The analysis shows a deepening of gender-based inequalities in the above-mentioned dimensions and suggests the need for policies for workplace protection against discrimination, for better public child care services and such that enable a more equal redistribution of childcare between parents. It urges for a fair redistribution of pandemic recovery funds, paying particular attention to the increased vulnerability of women, and to the intersection of inequalities such as gender, age and ethnicity.


повече

| Publikation, News

Bulgaria has taken an important step towards energy diversification. The results of the parliamentary elections do not bring a lasting solution to the political crisis. At this stage, an expert cabinet, supported by GERB and other parties, seems to be the main alternative to more pre-term elections.


повече

България направи важна крачка към енергийна диверсификация. Резултатите от парламентарните избори не носят трайно решение на политическата криза. На този етап експертен кабинет, подкрепен от ГЕРБ и други партии, изглежда като основна алтернатива на поредни предсрочни избори.


повече

| Publikation, News

The pre-election campaign in Bulgaria begins under the circumstances of the dilemma for or against relations with the Russian gas giant Gazprom. The possibility of a long presidential rule is entering the political debate. For the second successive elections, the main political battle is shaping up to be between GERB and “We Continue the Change”.


повече

Предизборната кампания в България започва под знака на дилемата за или против отношенията с руския газов гигант „Газпром“. Възможността за продължително президентско управление влиза в политическия дебат. За втори поредни избори се очертава основният политически сблъсък да бъде между ГЕРБ и „Продължаваме промяната.


повече

| Publikation, News

Bulgarian-Russian relations are stretched to the limit with potentially serious repercussions for politics and the economy of the country. The political crisis in the country points either to a shortterm unstable cabinet or to pre-term elections in the early autumn. The tension between the President and the leading party remains a key axis of the political debate.


повече

Българо-руските отношения са на ръба на скъсване с потенциални сериозни последици за икономиката и политика

та на страната. Политическата криза в страната сочи или към краткотраен нестабилен кабинет, или към предсрочни

избори в ранната есен. Напрежението между президент и водеща партия остава ключова ос на политическия дебат.


повече

| Publikation, News

In the Bulgarian political debate, for the first time in the 21st century, the need to choose between Europe and Russia is presented as being of paramount importance. The government is failing to formulate a useful way out of its own trap with North Macedonia. The gas crisis is becoming established as a systemic challenge for Bulgaria, requiring political consensus and an adequate strategy.


повече

В българския политически дебат, за първи път през XXI век, необходимостта от избор между Европа и Русия се представя като първостепенна. Правителството не успява да формулира полезен изход от своя собствен капан със Северна Македония. Газовата криза се утвърждава като системно предизвикателство пред България, изискващо политически консенсус и адекватна стратегия.


повече

Следвоенният световен ред, основан на международни институции и международно право, ерозира. Но това, което изкристализира на негово място, не са нови институции и нови правни норми, а свят, доминиран от конфронтацията и милитаризацията. Какъв е изходът от спиралата на конфронтацията и възможно ли е ново разведряване? Как може да

се възстанови поне минималната степен на доверие между държавите, което да позволи търсенето на взаимно приемливи и договорени решения на конфликтите? И как България трябва да защити своите интереси в тази ситуация?


повече

Изданието поставя на дневен ред редица теми, свързани със социални и икономически неравенства в България и Европа в контекста на кризата от COVID-19 и други знакови процеси. Такива са например ефектите от пандемията върху по-бедните и уязвими работещи, върху социо-икономическото положение на жените, върху публичните и социални системи на България и други европейски страни. Паралелно течащият зелен преход пък поставя въпроса за необходимостта от екологично, но и справедливо за всички членове на обществото бъдеще.


повече

| Publikation, News

Bulgarian foreign policy has become domestic. All topics of the political debate are broken up through prism of the country’s foreign policy dilemmas. The government is close to a state of blockage due to the rejection of a common strategy and a “policy of mutual blackmail” of the coalition partners. The conflict between the President and the Prime Minister is becoming a central dimension of the political process.


повече

| Publikation, News

According to data from the Council of Ministers, published on the official government portal in support of Ukrainian refugees, as of April 18th, nearly 195,000 Ukrainian citizens had crossed the borders of the country, and just over 91,000 had chosen to stay here, 35,000 of them children. The data published also shows that are over 50,000 Ukrainian citizens accommodated in hotels or state and local departmental buildings under the Program for the Use of Humanitarian Aid for Displaced Persons from Ukraine, which entered into force in mid March. This means that more than a third of the refugee flow from Ukraine has been taken in by Bulgarian citizens.


повече

По данни на Министерски съвет, публикувани на официалния правителствен портал в подкрепа на украинските бежанци, към 18 април границите на страната са преминали близо 195 000 украински граждани, а малко над 91 000 са избрали да останат у нас, 35 000 от които деца. От публикуваните данни става ясно още, че украинските граждани, настанени в хотели или държавни и местни ведомствени сгради по линия на Програмата за ползване на хуманитарна помощ за разселените от Украйна лица, влязла в сила в средата на март, са над 50 000. Това означава, че над една трета от бежанския поток от Украйна е бил поет от български граждани.


повече

Националният план за възстановяване и развитие е стратегически правителствен документ с ключово за България значение. Неговите силни и слаби страни и начинът на неговото изпълнение ще бъдат определящи за икономическото развитие на нашата страна не само в краткосрочен план (възстановяване от кризата с КОВИД-19), но и в среден и дълъг срок (структурно преустройство в посока цифрова и климатично-неутрална икономика).


повече

| Publikation

"Bulgarien gilt als das russophilste Land in der EU. Die Regierung hat den Krieg klar verurteilt, doch das Thema droht die Gesellschaft zu spalten." - Artikel von Dr. Boris Popivanov


повече

Изследването на взаимодействието между демокрацията, правовия ред и социалната справедливост разкрива един сложен процес на взаимно обособяване и свързаност на тези понятия, превърнали се в устои, ръководни начала в изграждането и развитието на модерното общество и на правовата държава. Анализът поставя широката рамка за върховенството на правото в България през призмата на външния поглед, занимава се с реформите в правораздаването за утвърждаване на правовата държава и състоянието и дейността на съдебната система и прокуратурата. Засегнати са многообразните съвременни измерения на цензурата.


повече

Българската външна политика стана вътрешна. Всички теми на политическия дебат биват пречупвани през външнополитическите дилеми на страната. Правителството се намира близо до състояние на блокаж поради отказ от обща стратегия и „политика на взаимно изнудване“ на коалиционните партньори. Конфликтът президент-премиер се превръща в централно измерение на политическия процес.


повече

| Publikation, News

The issue of whether to provide military assistance to Ukraine in the conflict with Russia has become a dividing line in Bulgarian politics. The social and economic policy of the Bulgarian government has been compromised as a result of the war and the crisis and requires new solutions. Trust in institutions and parties is diminishing without a clear alternative.


повече

Въпросът дали да се предостави военна помощ на Украйна в конфликта с Русия стана разделителна линия в българската политика. Социалната и икономическата политика на българското правителство е компрометирана вследствие на войната и кризата и се нуждае от нови решения. Доверието в институциите и партиите се свива без очертана алтернатива.


повече

| Publikation, News

The war in Ukraine is a challenge for the ruling majority in Bulgaria, but also an additional opportunity for them to become stabilised. The division between Russophiles and Russophobes in Bulgarian society is not currently causing serious political and parliamentary confrontation. The inefficiency of the Bulgarian parties creates space for new political projects and populist mobilisations.


повече

Войната в Украйна е предизвикателство за управляващото мнозинство в България, но и допълнителен шанс за стабилизацията му. Разделението между русофили и русофоби в българското общество засега не поражда сериозна политическа и парламентарна конфронтация. Неефективността на българските партии създава пространство за нови политически проекти и популистки мобилизации.


повече

България се сближава със Северна Македония, но все още е далеч от разрешаване на спора. Правителството се стабилизира при запазена амбиция на президентската институция за ключова роля. Кризата в левицата се задълбочава на фона на силни социални очаквания в обществото.


повече

| Publikation, News

Bulgaria is moving closer to North Macedonia, but is still a long way from resolving the dispute. The government is stabilising with the ambition of the presidential institution for a key role. The crisis on the left wing is deepening against the background of strong social expectations in society.


повече

14.01.2022

Интервю с Крум Зарков пред централното партийно издание на Германската социалдемократическа партия "Vorwärts"


повече

Настоящият доклад е част от съвместния проект „Повишаване на осведомеността и ангажираността за осъществяване

на справедлив енергиен преход в България“ между ФФЕ и WWF България, изготвен е с експертната помощ на Антон Илиев, община Бобов дол и Петко Ковачев, Институт за зелена политика и цели да идентифицира и да даде отговори на това какви са пречките и бариерите пред местните власти във въглищните региони, така че да могат по-лесно да се възползват от новите възможности за икономическа трансформация. Докладът ще се опита да даде най-търсения отговор в момента: как може общините в трите въгледобивни региона у нас – Перник, Кюстендил, Стара Загора, да насочат и осъществят успешно над 2,4 млрд. лв. европейски средства, предвидени по Фонда за справедлив преход през следващите 4–7 години.


повече

Автори: Иван Кръстев, Александър Димитров, Надя Клисурска-Жекова, Ирина Данаилова, Мирена Филипова, Любослав Костов. Цялостна дългосрочна политика по доходите в България не е формулирана и не се провежда. Би следвало национална цел да стане прекратяването на сегашната тенденция на спад на България в класацията по Индекса от 50-то място надолу през последните години. Настоящето издание обединява аналитични изследвания, търсещи отговор на ключови въпроси: Има ли политика по доходите днес в България? Каква минимална работна заплата е необходима? Възможно ли е да спрем машината на неравенството?


повече

Поради своята структура, данъчната система в България пряко стимулира сивата икономика. Най-големите проблеми по отношение на сивата икономика произлизат от ниския данък печалба, ниския данък дивидент и максималния осигурителен доход. Обратно на общоприетото мнение, покачването на ниските данъци ще доведе до по-бързо и лесно премахване на порочните практики.


повече

Натрупването на поредица от кризи – финансова и икономическа, бежанска и мигрантска, пандемията от Ковид-19 – подложи на сериозно изпитание ЕС, на първо място неговото единство и способността да формулира общи позиции и да взима единни решения. Тези проблеми допълнително се усложниха на фона на глобализационните процеси и кризата на националната държава, предизвикали сериозен дестабилизиращ ефект на ниво общество. Налице са три сериозни обществени дефицита: на сигурност (национална, персонална, социална), като изчезналата сигурност се търси на субстатално ниво – в общността на етнос, религия, идеология, очертаващи дълбоки вътрешни разделителни линии в обществата; на справедливост – през призмата на нарастващите неравенства – както между държавите членки, така и вътре във всяка от тях; на…


повече

На 13 декември 2021 г. българското Народно събрание избра редовно правителство на коалицията между новата формация „Продължаваме промяната“, лявата Българска социалистическа партия, проекта „Има такъв народ“ на шоумена Слави Трифонов и дясно-екологичното обединение „Демократична България“. Така бе поставен край на продължилата 7 месеца политическа криза в страната. Новият кабинет е продукт на най-сложната конфигурация, която България е виждала в годините на демокрацията – за първи път участват 4 самостоятелни формации, 3 от които формално или реално представляват коалиции. Преговорите протекоха за по-малко от 4 седмици и доведоха до коалиционно споразумение от 180 страници.


повече

| Publikation, News

Bulgaria is one of the countries with the most numerous Roma population. The National Strategy for Roma Integration contains many weaknesses that do not allow its implementation to lead to a real change in the state of Roma communities. This report contains a proposal for a possible National Strategy for Equality, Inclusion and Participation of the Roma and focuses on areas that the previous National Strategy had not advocated, or had implemented in an unsatisfactory manner - the equality of Roma

women, the diversity of the Roma community, and monitoring of implementation. Proposals for some of the already existing priority areas are also presented.


повече

Националната стратегия за интеграция на ромите съдържа множество слаби моменти, които не позволяват нейното изпълнение да доведе до реална промяна в състоянието на ромските общности. Настоящият доклад съдържа предложение към новата Национална стратегия за равноправие, включване и участие на ромите на България Той е

продължение на анализа „Мониторинг на изпълнението на Националната стратегия за интеграция на ромите“. Докладът се концентрира върху области, които предходната Национална стратегия не бе застъпила или бе реализирала по незадоволителен начин – равноправието на ромската жена, многообразието на ромската общност, мониторинг на изпълнението. Представени са и предложения към някои от вече съществуващите приоритетни области.


повече

| Publikation

Настоящият анализ има за цел да допринесе за оценката на приключващата Национална стратегия за интеграция на ромите и нейното изпълнение от гледна точка на необходимите промени в новия документ за равнопоставеност, включване и участие на ромите. Анализът допълва, а не измества съществуващите доклади за оценка на Националната стратегия – Гражданските мониторингови доклади за изпълнението на Националната стратегия за интеграция на ромите в България, изработени от широка коалиция от водещи ромски неправителствени организации и Оценка на интеграционните политики към ромите през периода 2012-2019 г., изработена от Института по философия и социология към Българската академия на науките.


повече

| Europa & Außenpolitik | Publikation, News

The two countries share a common history according to the 2017 bilateral Treaty of Friendship, Good-Neighbourliness, and Cooperation. This, however, turns out to be insufficient to unite policy and politicians. Two political parties sharing the same name on both sides of the border are at the forefront of the dispute on the historical heritage. Simplified to the utmost and rendered as practical as possible, the formula for exiting the impasse could be formulated thus: two neighbouring countries, both members of the EU, with a practically non-existent border between them, open to communion between citizens, businesses, and cultural institutions from both sides, where all disputes gradually grow ever less relevant, and where people do not confront each other.


повече

| Publikation, News

The party system in Bulgaria is in a period of significant transformation. At this stage, there do not appear to be any insurmountable differences between the parties that are in talks to form a government. GERB and MRF will continue to find themselves in political isolation until they are reformed politically and ideologically.


повече

Постигането на екологична устойчивост е централното предизвикателство за човечеството през XXI век. Хипотезата за отделянето на икономическия растеж от използването на ресурси изглежда силно компрометирана, ако не и очевидно нереалистична. Европейският зелен пакт е план за запазване на икономическото статукво, а не за неговата трансформация.


повече

Каква ще бъде цената на настоящата здравна и финансова криза и кой ще я плати, са главните въпроси, на които спешно трябва да се отговори политически. Пред лицето на пандемията целият свят осъзнава нуждата от дълбоки икономически реформи и България не прави изключение. Необ

ходима предпоставка за фундаментални реформи в институциите е наличието на икономически идеи. Именно идеите се превръщат в оръжието, проправящо пътя към преструктурирането на обществения договор, тъй като те дефинират не само причините за конкретния икономически проблем, но и начина за справяне с него. В настоящия анализ бяха представени две противоречащи си идеи, чрез които се е водила и продължава да се води отколешната битка за разпределение на богатството. Предстои да видим коя от тези идеи ще прегърнат…


повече

Три са сериозните недъзи в българската здравна система: органичен достъп до здравеопазване, високи доплащания от страна на пациентите и хронично недофинансиране. Здравната криза обостря съществуващите проблеми, които се проявяват във фазите на превенция, откриване и лечение на Ковид-19. Страните с най-добро здравеопазване в света си приличат по това, че са отредили главната роля в здравеопазването на държавата и са ограничили максимално ролята на пазара.


повече

19.11.2021

„Ако една партия иска да спечели мнозинство и да получи мандат да състави правителство, е необходимо нейното ръководство да обедини волята си за обновление в рамките на партията с придобиването на програмно-политически умения и лична готовност за сътрудничество." Така историкът Клаус Шьонховен описва условията за възхода на ГСДП през 60-те години на миналия век преди Вили Бранд да поеме управлението.


повече

| Publikation, News

Bulgaria faces a serious crisis as a consequence of the fourth wave of the pandemic. President Radev is favourite to win a second term of office. Even if GERB win the elections, there is little likelihood that they will form a government.


повече

Страните от Черноморския регион днес са изправени пред множество дилеми, най-сложните от които попадат в полето на противоречие между мнимите общи интереси и реалния национален интерес. Темата разгоря десетки дебати, които отразяват колективни и индивидуални цели и намерения, които са в синхрон или не с политическите действия на Европейския съюз или пък разглеждат събитията от гледна точка на руско-американското противоборство. Какъв е пътят за постигане на просперитет в региона и каква е ролята на външните фактори в този процес?


повече

Подобно на целия свят, и в България извънредното преминаване към онлайн обучение освети и изостри съществуващите отпреди неравенства в образователната система. В България темата за нарастващите образователни неравенства остава далеч от центъра на медийното внимание и обществения дебат, където преобладават клишетата за „образованието на бъдещето“ или абстрактно отрицаващи позиции – два еднакво непродуктивни подхода по темата. Практическият опит показа, че въпреки безспорните нови възможности на дигиталните платформи, те не могат да заместят присъственото обучение и се отразяват негативно на мотивацията, ангажираността и качеството в образователния процес.


повече

| Publikation, News

Bulgaria is entering a period of political turbulence. For the first time in the democratic history of the country, the elections for President and the National Assembly will be held on the same day. President Radev is favourite to win a second term. He continues to be the politician with the highest approval in the country. The next parliament is also expected to be highly fragmented, which will make negotiations for a stable parliamentary majority difficult.


повече

Предизвиканата от пандемията криза имаше опустошителни последици за туристическия сектор в цял свят през 2020 г., като България не правеше изключение. През летния туристически сезон на 2021 г., обаче, туризмът в страната постигна рязко възстановяване, като някои общини дори отчетоха рекордни приходи от туризъм. Туристическият бранш може да се възползва от много от извънредните мерки за подпомагане, предлагани от държавата, но не са предвидени гаранции, че средствата ще стигнат до работниците.


повече

| Publikation

Bulgaria entered an unprecedented political crisis following the antisystemic, antiparliamentary and destructive behaviour of There Is Such a People (Ima Takuv Narod - ITN). Political polarisation in the country has built a wall between the main political parties, which restricts opportunities for dialogue and finding a solution to form a Parliamentary majority. Third Parliamentary elections in slightly over six months push the state to a stalemate and to deepening the political crisis.


повече

Различните групи във всяко едно общество имат различни интереси, като много често тези интереси не само не се припокриват, а дори си противоречат. Новите политически формации, дошли на крилете на протестите срещу „статуквото“, не разпознават в своите програми и заявки проблема със статуквото в трудовоправните отношения между работници и работодатели. Липсват мерки срещу експлоатацията, трудовите злополуки, нарушенията на трудовия кодекс в ущърб на работниците, законови промени за правото на стачка, насърчаване на колективните трудови договори, засилване на ролята на работническите обединения, образователни реформи в посока познаване на трудовите права и други.


повече

Двуезичният (български и английски) сборник е плод на вече повече от година съвместен труд както на колектива на ЛевФем, така и на платформата Transnational Social Strike и международната феминистка мрежа EAST - Essential Autonomous Struggles Transnational в сътрудничество с Фондация Фридрих Еберт. "Пандемията: феминистки фронтове" отразява социалните и трудови борби, стачки и протести на жени, мигранти, ключови работници и ЛГБТИ+ хора от Източна Европа (но и отвъд) в контекста на Ковид-19 кризата.


повече

| Soziale Demokratie, Pluralismus und Rechtsstaat | Publikation

The bilingual (Bulgarian and English) collection is the result of more than a year of cooperation of the LevFem team, the Transnational Social Strike Platform, the international feminist network EAST - Essential Autonomous Struggles Transnational and the Friedrich-Ebert-Stiftung Bulgaria. The publication reflects the social and labor struggles, strikes and protests of women, migrants, key workers and LGBTI+ people from Eastern Europe (but also beyond) in the context of the Covid-19 crisis.


повече

Предсрочните парламентарни избори в България от 11 юли имат особености, които ги отличават от всички предходни в годините на демокрацията. Българските граждани не приеха тежестта на изборния залог. Те бяха призовани да помогнат за излъчване на „правителство на промяната“, каквото можеше да се излъчи и в предишния парламент, и за каквото претендираше актуалният служебен кабинет. В кампанията упорито липсваше убедителен образ на бъдещето. Агитацията заместваше политиката с аритметика в две централни измерения: „да спрем тези“ и „да се съберем с онези“.

Интересът трудно можеше да бъде голям. Едни от най-уникалните избори имаха възможно най-безличната фасада.


повече

Тази публикация си поставя за цел да представи на българските граждани и на българските политици Стратегията за равенството между жените и мъжете в Европа. Тя има за цел да провокира българските политици да предприемат действия, които ще допринесат за преодоляване на съществуващите неравенства между жените и мъжете у нас. Неравенствата и неравнопоставеността между жените и мъжете у нас са част от нашето ежедневие. Въпреки това, те са традиционно неглижирани от страна на политиците, а напоследък са сбутани в последната сред най-последните точки от политическия дневен ред. И вероятно заради това, нито един български политик не направи усилия да популяризира приемането и на Националната стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2021-2030.


повече

През 2020 България пое председателството на Инициативата „Три морета“, обединяваща 12 страни членки на ЕС от Източна Европа, разположени между Балтийско, Черно и Адриатическо море. Инициативата е геополитическа и е свързана със сдържането на Русия, стремеж за изграждане на по-добра инфраструктурна мрежа и свързаност по направлението север-юг в Източна Европа и сътрудничество между участничките за постигането им. Подкрепена е от САЩ, Китай също официално проявява интерес към сътрудничество. ЕС (и Германия) подходиха въздържано към нея, но постепенно се ориентираха към по-активно присъствие. Ще успее ли България да навигира успешно в „трите морета“? Отговор търсеха участниците в едноименната конференция, българската визия беше представена от президента на България Румен Радев.


повече


| Soziale Demokratie, Pluralismus und Rechtsstaat | Publikation

Bulgaria, like most European countries, is also a ground for the development of far-right movements and organisations. Widespread stereotypes in today’s Bulgarian society regarding “others”, Turks, Roma, Jews, refugees and LGBT people are negative. However, there is also a different level of tolerance for such differences, with the Roma being the most hated ethnic group. Four main dimensions of value perceptions, which are usually considered to be the basis for far right

attitudes - ethnocentrism, racism, xenophobia and islamophobia and conspiracy belief - are the subject of an analysis prepared by Prof. Dr. Antony Todorov, based on an empirical sociological survey conducted in autumn 2020 by the agency AFIS. The data analysis was performed by Chavdar Naidenov and Stefan Georgiev.


повече

България, както и повечето европейски държави, е терен за развитие на крайнодесни движения и организации. Масово разпространените стереотипи в днешното българско общество по отношение на турците, ромите, евреите, бежанците, ЛГБТ хората, са негативни, а ромите са най-мразената етническа група. Четири основни измерения на ценностните представи на национално ниво, които обичайно се смятат за основание за крайнодесни нагласи – eтноцентризъм, расизъм, ксенофобия, ислямофобия и конспирационизъм - са обект на изготвения от проф. д-р Антоний Тодоров анализ, основан на проведеното от агенция АФИС национално представително изследване през септ.-окт. 2020. Анализът на данните е осъществен от Чавдар Найденов и Стефан Георгиев. Предлагат се възможни политики за ограничаването на влиянието им в…


повече

Българската данъчна система е регресивна и най-голямата тежест от ДДФЛ и социалноосигурителните вноски пада върху лицата с ниски доходи, директно посочва ЕК през 2020 г. Въпреки своята категоричност, последователност и значимост, подобни констатации не предизвикват особен интерес в основните българските медии. Същевременно, в продължение на години, медийното пространство у нас остава до голяма степен доминирано от мнения на фигури, които не крият своята лична съпричастност към въвеждането на настоящия данъчен модел. Настоящият мониторинг има за цел да докаже, че възможностите за широк и пълноценен дебат относно един от фундаменталните механизми за функционирането на обществата – данъчно-осигурителната система – са ограничени и изкривени, а българската медийна среда носи своята вина.


повече

Настоящата публикация е резултат от работата на експертен екип на Асоциация „Прозрачност без граници” по проект „Основи на демокрацията: прозрачност при финансирането на политическата дейност и почтеност в изборния процес в България”, осъществяван с подкрепата на ФФЕ. Наблюдението на изборния процес и на начина, по който функционират

основни институции на представителната демокрация в България, показват, че са необходими още целенасочени и последователни усилия за преодоляване на съществуващите проблеми в тези области. Изданието допълва усилията в тази област, като разглежда темата от друг ракурс – през призмата на съответствието на българския модел с международните стандарти за финансиране на политическата дейност и за провеждане на демократични избори.


повече

България има отчетлива нужда от национална концепция и стратегия за плавен преход към въглеродно неутрална икономика, която да осигури устойчивост на енергийната система, съчетана с повишаване на качеството на живот на хората. Публикацията очертава вероятните сценарии за българската икономика и българските граждани от прилагането на действащите и очакваните бъдещи политики на глобално и европейско ниво за борба с климатичните промени. Чрез дискусията, която се повдига, се търси набелязването на комбинация от мерки, които концептуално биха позволили страната ни да осигури по-чиста и здравословна околна среда за бъдещите поколения, но не на цената на продължаваща деиндустриализация, лишаване на цели региони от поминък и допълнителни тежести за най-бедните и уязвими групи от населението.


повече

COVID-19 е най-сериозният стрес-тест за състоянието на обществата през последните десетилетия, включително за кохезията вътре в тях. Ромското малцинство, което е обект на множествена изключеност и е изправено пред многобройни неравенства, е на „първа линия“ в това отношение в цяла Европа. Предизвикателствата, пред които пандемията изправи ромските семейства и училищата, обучаващи ученици от ромската общност засилват необходимостта от спешни политически действия по отношение на образователната интеграция на ромите. Предмет на настоящия анализ са именно предизвикателствата относно въвеждането на дистанционно обучение, участието на ромските ученици и образователната интеграция.


повече

Петият годишен доклад за резултатите от колективното договаряне на работните заплати обхваща действията на Конфедерацията на независимите синдикати в България за периода 2019 г. и началото на 2020 г., като отразява коор-

динираните усилия на синдикалните структури за изпълнение на зададените приоритети от колективните органи на КНСБ, отразени в Четвъртия годишен доклад, изготвен и приет през м. май 2019 г.


повече

| Arbeit und Gewerkschaften | Publikation

Industrial relations and social dialogue are an important element of any modern society. This publication aims to analyze their situation in Bulgaria in 2020, taking into account two important circumstances - the pandemic of COVID-19 and the census of members of trade unions and employers’ organizations. COVID-19 has led to the loss of many jobs and a change in the way many employees work. The census is carried out once every four years and is used to determine the nationally representative organizations of workers and employers.


повече

Икономическата криза, предизвикана от пандемията от Ковид-19, в България доведе до задълбочаване на съществуващите в обществото неравенства както в икономическо, така и в здравно отношение. В печелившите от коронакризата икономически сектори, държавните предприятия се оказват губещи, за разлика от своите частни конкуренти, поради липса на цялостна държавна политика за засилване на пазарните позиции на държавните предприятия. Основен проблем при мерките за подпомагане на бизнеса и за запазване на заетостта, е, че беше допуснато да се подпомагат компании, които впоследствие реализираха печалби, вместо тези средства да се използват за подпомагане на гражданите, здравната система и самоосигуряващите се лица.


повече

В условията на глобална пандемия, върху милиони работещи хора по целия свят се стовари с нова сила въпросът за техните трудови права и необходимостта от сдружаване и синдикализация, така че тези права да бъдат защитавани ефективно и качествено от новите предизвикателства. Антисиндикалните практики са факт в цяла Европа, а синдикалистите често стават жертви, задържани са или им е отказвано правото на достъп до работните места, както и комуникация с работниците, които представляват. По време на кризата членуващите в синдикати работници са успели да се преборят за по-засилени мерки за безопасност, допълнително заплащане, изплатено време за отсъствие по болест и други права и придобивки, включително за несиндикални членове.


повече

Настоящата публикация е част от серия регулярни социално-икономически анализи, съсредоточени върху предизвикателствата пред обществата, произтичащи от ковид кризата в България и по света. С това изследване Фондация Фридрих Еберт и „Барикада“ си поставят за цел запълнят празнината в обществения и медийния дискурс по въпроси, на които към момента малко се обръща внимание или умишлено се пренебрегват.


повече

Настоящата публикация е част от серия регулярни социално-икономически анализи, съсредоточени върху предизвикателствата пред обществата, произтичащи от ковид кризата в България и по света. С това изследване Фондация Фридрих Еберт и „Барикада“ си поставят за цел запълнят празнината в обществения и медийния дискурс по въпроси, на които към момента малко се обръща внимание или умишлено се пренебрегват.


повече

| Publikation

The early parliamentary elections held on July 11th were marked by a record low turnout. For the first time since 2009, GERB are not the first political force. After a poor performance, BSP remains the third force.


повече

| Publikation

The caretaker government has set about its work actively. The main challenge facing the caretaker government is the implementation of fair elections. Electoral polls show that Slavi Trifonov’s party is gaining ground on GERB and there is a definite possibility that for the first time since 2009 the party led by Boyko Borisov will lose the parliamentary elections.


повече

След решението на „Има такъв народ“ да върне мандата за съставяне на правителство, вероятно ще се стигне до нови избори. Рисковете пред евентуално служебно правителство, назначено от президента, ще бъдат големи с оглед икономическата криза и проблемите пред бюджета. Разочарованието на хилядите българи, които подкрепиха протестите миналата година, ще се засили.


повече

| Publikation

After the decision of “There is such a people” to return the mandate to form a government, there will probably be new elections. The risks for a possible caretaker government appointed by the president will be high in view of the economic crisis and problems regarding the budget.The frustration of thousands of Bulgarians who supported the protests last year will intensify.


повече

ГЕРБ спечели изборите, но това може да се окаже пирова победа и вероятно партията ще остане в опозиция. Изненадата поднесе „Има такъв народ“, която се нареди на второ място. Резултатите от изборите показват, че гражданите искат значима промяна.


повече

| Soziale Demokratie, Pluralismus und Rechtsstaat | Publikation

GERB won the elections, but it could be a Pyrrhic victory and the party will probably remain in opposition. The surprise of the elections was “There is such a people”, which achieved second place. The election results show that citizens want significant change.


повече

Провеждането на изборите в епидемична обстановка е голямо предизвикателство пред страната. На този етап ГЕРБ, според социолозите, е първа политическа сила, но правителството е с изключително ниски нива на доверие, а това може да доведе до изненади. При силно фрагментиран парламент съставянето на управляваща коалиция ще изисква съгласието на най-малко три партии.


повече

| Soziale Demokratie, Pluralismus und Rechtsstaat | Publikation

The holding of elections in the circumstances of an epidemic is a major challenge facing the country. At this juncture, GERB, according to sociologists, is the leading political force, but the government has exceptionally low levels of confidence, and this may bring about surprises. With a greatly fragmented parliament, forming a ruling coalition will entail the agreement of at least three parties.


повече

| Nachhaltige Wirtschaft, Soziale Demokratie, Pluralismus und Rechtsstaat | Publikation

The vision of this project is to promote discussion and cooperation of the Bulgarian Greens with human/gender/migrants rights and social justice movements, in view of launching a new progressive, humanistic, democratic and ultimately green ‘wave’ in Bulgarian politics. Such a wave should contrast and contradict the ongoing right-wing nationalist trend. This publication was intended as a discussion paper for enhancing supportive interaction between Greens on the one hand, and human rights’ and social justice movements on the other.


повече

Сборникът на сп. dВЕРСИЯ разглежда миналото, настоящето и бъдещето на социалистическите борби и движения в България и Източна Европа. Целта на презареждането на социализма не е да укроти капитализма, а да го срине из основи. С тази отправна точка общо 15 различни български и чуждестранни автори участват с публицистични и аналитични статии в сборника. „Социализъм: презареждане“ прави историко-политически обзор на социалистическите борби от 20-ти век до днес.


повече

Настоящият сборник представя основни насоки и теми на разделение на българското общество от страна на политическите елити, които нерядко водят до противопоставяне в отделни негови кръгове и общности. Разработката събира на едно място автори с различна експертна оценка, които анализират и очертават в дълбочина корените и съвременните проекции на политическия език като инструмент за разделение в българската действителност.


повече

Експертен доклад по изпълнението на Националната стратегия за младежта (2010–2020) с основна цел да бъдат идентифицирани потенциални сфери за бъдеща работа и изведени конкретни препоръки какво може да се подобри по отношение на процесите, заложените инструменти за реализиране, мониторинг и оценка на националната стратегия за младежта, както и въвличане на повече от заинтересованите страни от изпълнението на младежките политики.


повече

С настоящото изследване се цели да бъдат разгледани възможностите, предвидени в действащата нормативна уредба, които са насочени към подкрепа на зависими членове на семейството и реализацията на пазара на труда на лицата, полагащи грижи за тях. Анализът разглежда и съществуващите разпоредби в подкрепа на лицата, които полагат неформални грижи за зависим член на семейството. Грижите за възрастни хора с нарушено и тежко здравословно състояние, предоставяни от роднини, ограничава възможностите за професионалната и трудовата им реализация на последните, повишава риска за тях от изпадане от осигурителната система, от пазара на труда и от социално изключване.


повече

| Soziale Demokratie, Pluralismus und Rechtsstaat

България се нуждае от спешна здравна реформа. Тя трябва да засегне както приходната, така и разходната част на системата, и да доведе до повишаването на здравните показатели, които днес ни поставят в дъното на европейските класации. Тази реформа на първо място трябва да отговори на въпроса Пазарът или Солидарността трябва да залегне в ядрото на здравната ни система. За да отговорим на този въпрос, е необходимо да разгледаме примерите от световния опит и, най-вече, от държавите в Европейския съюз. От представения анализ следва изводът, че Солидарността и илното държавно участие в здравните системи водят до най-добрите резултати към момента.


повече

В извънредното положение правата на работниците бяха поставени в зависимост от добросъвестността на техните работодатели. Пикът на безработицата е отбелязан след като влиза в сила „60/40“. Отново тежестта на кризата се поема основно от гражданите и работещите в частност.


повече

Обект на анализа са ромите в тяхната многообразност, културна пъстрота, самобитност, демографски модели на поведение и ценностна система, техния произход, разселване из България и Европа, сложната им социална стратификация, както и стереотипите и предразсъдъците, свързани с тях. Направеното изследване предлага обстойна демографска прогноза за България по населени места до 2050 г., на основните демографски показатели, което очертава картината в близко бъдеще и на тази база предлага успешни модели и добри практики, които да доведат до подобряване на демографската ситуация в страната.


повече

Неравенството у нас в периода 2000-2019 г. непрекъснато се увеличава, като България заема първо място по неравенство в Европейския съюз. Причина за регресивността на осигурителната система е наличието на максимален осигурителен доход, какъвто не се прилага в повечето страни от Европейския съюз. Тежестта на осигурителните вноски следва да бъде пропорционална на получаваните доходи, което изисква премахването на максималния осигурителен доход.


повече

Изследването разглежда дълбоките промени, които цифровите технологии и демографските процеси оказват върху общественото развитие като цяло и в частност върху пазара на труд. Действието на тези фактори се наблюдава отдавна, но явления като пандемията от КОВИД-19 ускоряват много проявата на техните ефекти и мащаб на въздействие. Липсата на адекватна реакция от публичните политики може да доведе до тежки последствия като масова деквалификация и изхвърляне но много хора от пазара на труда, ограничаване на икономическото развитие заради ниска конкурентоспособност и липса на кадри, задълбочаване на социалните различия и на бедността, непосилен натиск върху социалните системи.


повече

Проучването търси отговор на въпроса накъде върви България и има ли място за нов обществен договор, нов консенсус и нова посока. Реализирано е от агенция "Медиана" през юни чрез хиляда телефонни интервюта и представително за пълнолетното население на страната. Резултатите ще бъдат използвани в съвместния проект на фондацията и Института за икономика и международни изследвания на тема "Необходимост от нов социален договор" с ръководител Ивайло Калфин.


повече

Анализ от годишна среща на организациите, финансирани от Българския фонд за жените. 2020 e сериозен претендент за водещ апокалиптичен сценарий, не само в контекста на световната пандемия от COVID-19, но и по отношение на вечната тема за равенството между мъжете и жените. Годината започна с доклад на Световния икономически форум, прогнозиращ, че след само 99,5 години жените ще бъдат равнопоставени с мъжете, въпреки че през 2020 те ръководят държави като Финландия, Германия и Нова Зеландия и заемат водещи позиции в Европейската централна банка и Световната банка. А два месеца по-късно ЕС, отбелязвайки 8 март, анонсира, че жените в Съюза са изправени „...пред предизвикателства, неравенства и заплахи в ежедневието си: злоупотреби и тормоз, по-ниско заплащане, по-малко работни места и…


повече


| Soziale Demokratie, Pluralismus und Rechtsstaat | Publikation

Analysis of the Annual Grantee Meeting of the Bulgarian Fund for Women. 2020 is a serious contender for a leading apocalyptic scenario, not only in the context of the global pandemic of COVID-19, but also in terms of the eternal theme of equality between men and women. The year started with a report by the World Economic Forum predicting that in just 99.5 years, women will be equal to men, although in 2020 they will lead countries such as Finland, Germany and New Zealand and occupy leading positions in the European Central Bank and the World Bank. And two months later the EU, marking March 8, announced that women in the Union are confronted by “... challenges, inequalities and threats in their daily lives: abuse and harassment, lower pay, fewer jobs and opportunities for professional…


повече

Глобалната финансова криза 2007-2009 разкри макроикономическата уязвимост на Европейския съюз. От своя страна, текущата глобална икономическа криза, породена от разпространението на Ковид-19, отново постави на изпитание способността на еврозоната да противодейства на силни външни негативни шокове. Анализът на еволюцията на концепциите, върху които се изгражда еврозоната от нейното създаване и под въздействието на рязко изменящата се външна среда, е от изключително значение при оценката на целесъобразността от присъединяването на България към еврозоната.


повече

Къде е мястото на ЕС? Не на географската карта, а в новия глобален свят. И може ли Съюзът да има свое самостоятелно място в международните отношения – както от гледна точка на процесите и тенденциите в тях, така и през призмата на отношенията с другите основно геополитически центрове: САЩ, Китай, Русия. С други думи – ще има ли и евро-полюс в многополюсния свят? Дебат по тези проблеми опита да предизвика Глобалната стратегия на ЕС, приета през 2016 г. Ускорената динамика в международните отношения обаче почти ежедневно поставя нови предизвикателства, изискващи преосмисляне на традиционните подходи и инструментариум на ЕС.


повече

| Publikation

Bulgaria has entered a difficult phase of the pandemic. The situation in the country in the winter will be complicated by the concurrence of three crises - health, economic and political. The political elite as a whole show more an opportunistic pre-election state of mind than a state approach and unity in seeking solutions to the crisis.


повече

| Publikation

There are ever-increasing indications that in the forthcoming elections, all the major parties will base their campaigns on anti-GERB rhetoric. The organisers of the protests from the “Poisonous Trio”, the party of Slavi Trifonov and “Stand up. BG” united in order to form a common network of observers, which would be a guarantor for fair elections in the country. The conflicts in BSP are not letting up and this may lead to a negative impact on the party in the forthcoming elections.


повече

| Publikation

The political crisis in the country is becoming deeper. The protests and the situation in the country have led to a reaction on the part of European institutions. Ninova’s victory in the internal party elections for leader of BSP will consolidate her position on the eve of the parliamentary elections.


повече

| Publikation

Bulgaria has entered a period of political crisis and the protests, which are in their second month, seem set to intensify at the beginning of September. The move with the project for a new constitution is an attempt to gain time because Prime Minister Borisov will not get the 160 votes required in the National Assembly to take the step of convening a Grand National Assembly. Opinion polls indicate a fragmented parliament for the next election, with declining support for GERB.


повече

| Publikation

The scandals involving Prime Minister Borisov have been causing further damage to the country’s reputation. Recent events have shown that a number of fundamental EU values such as the rule of law, freedom of speech and media, and the separation of powers have been severely damaged in Bulgaria, and the silence of the EU is not well received by democratic spheres in the country. Political upheaval is on the cards in the coming months, because the expectation is that revelations about the government will continue.


повече

| Publikation

The end of the state of emergency has led to a normalisation of political and public life in the country. Bulgaria has serious

problems not only with the rule of law, but also with the freedom of the media, and it would not come as a surprise if a more acute reaction should follow from Brussels to Sofia in the medium term. The party system is facing new restructuring in the context of the upcoming parliamentary elections at the beginning of next year.


повече

| Publikation

The crisis with the coronavirus has radically changed the political debate in the country. In May confrontation between BSP and the ruling parties is expected to intensify as the economic consequences of the crisis become more visible. At this stage, confidence in the government and Prime Minister Borisov is high, but the economic ramifications that will follow are likely to have a negative impact on the credibility of the government over the medium and long term.


повече

Българското правителство взе навременни мерки, които на този етап задържат разпространението на епидемията от коронавируса. Като цяло, политическият елит действа отговорно и консолидирано, въпреки че не липсват и отделни прояви на ненужно изостряне на напрежението. Основните предизвикателства в страната, както и навсякъде по света, са не само свързани с кризата, провокирана от пандемията, но тепърва предстоят по време на неизбежната рецесия, която ще последва.


повече

| Publikation

The Bulgarian government has taken timely measures to curb the spread of the coronavirus epidemic at this stage. As a whole, the political elite is acting responsibly and in a consolidated manner, although there are also some instances of unnecessary exacerbation of tensions. The major challenges in the country, just like everywhere in the world, are not only related to the crisis triggered by the pandemic, but are yet to come during the inevitable recession that will follow.


повече

Изострянето на политическата ситуация в страната през първите месеци на годината се дължи на разместване на политическите и икономически пластове в страната, като главно действащо лице в този процес е новият главен прокурор, Иван Гешев. Нарастването на напрежението между президента и правителството показва, че много трудно ще се намерят допирни точки за диалог между тях. Напрежението в БСП расте с оглед на предстоящите вътрешни избори, на които ще се реши кой ще бъде лидер на партията.


повече

| Publikation

The exacerbation of the political situation in the country in the first months of this year is due to the shift of political and economic strata in the country, with the new Chief Prosecutor Ivan Geshev being the main player in this process. The escalation of tensions between the president and the government shows that it will be very difficult to find points of agreement for dialogue between them. Tensions in BSP are mounting with regard to the upcoming internal elections, which will decide who

will be the party leader.


повече

Настоящото изследване, направено в периода март-ноември 2019 г. има за цел да представи анализ на участието на жените в изборите за Европейски парламент и местните избори през 2019 г. в България - да очертае опита на жените в политиката, политическите и правните рамки, които насърчават участието на повече жени в процесите на вземане на решения и, поставяйки акцент върху участието на ромските жени в политиката, да провокира намирането на решения, насочени към осигуряване на политически и законови гаранции за интеграция на ромите посредством участието на повече жени от ромски произход в администрацията и в процесите на вземане на решения на местно, национално и европейско ниво.


повече

Докладите на Съвета на ЕС и на ЕК не осветляват някои много належащи проблеми - маси работещи бедни, потискане на синдикатите, неспазване на законите, както и повсеместни нарушения на човешките права. Този доклад на Кампания Чисти дрехи обаче показва, че изброените са често срещани в шивашката промишленост, в която са заети 120 000

работници. Като пряко следствие от социалните кризи в страната, членовете на семействата на шивачките и много други граждани емигрират в търсене на препитание - и много често се озовават на различни места в Западна Европа със същите несигурни условия на труд.


повече

| Arbeit und Gewerkschaften | Publikation

The EU Council’s report and European Commission’s Country Report Bulgaria do not shed light on other grave issues – endemic working poor, repression of unions, non-observance of the law, as well as widespread violations of human rights. The 2018 CCC country profile shows that the latter are widespread in the garment sector which has 130.000 employees. As a direct impact of this social crises in Bulgaria, family members of tailors and many other citizens emigrate in search of means for survival – and all too often end up doing other precarious jobs in Western Europe.


повече

Към настоящия момент бъдещето на много европейски социалдемократически партии изглежда под въпрос. Въпреки тежкото положение на левицата, създалия се вакуум и натиска на конкурентните формации, левите партии в редица държави от ЕС постигнаха сериозни успехи (Дания, Испания, Португалия, Обединеното кралство, Холандия). Разговорът за лявата идеология не е само разговор в рамките на БСП и не бива да бъде.


повече

Цифровите технологии водят до реорганизация във всички сектори на икономиката, както и в обществото като цяло. Необходимо е разработването на Национална стратегия за развитието на страната, в т. ч. и за използване на предимствата и ограничаване на потенциалните негативи от Четвъртата индустриална революция. Усъвършенстването на системата за определяне на потребностите от кадри за икономиката и администрацията и адаптирането на системите за средно и висше образование към новите условия следва да заемат централно място в стратегията.


повече

Настоящото издание изследва развитието на българската партийна система в периода 2009-2019 г. Разгледани са електоралното влияние и парламентарната дейност на основните политически партии. Представени са предизвикателствата пред тях в процеса на консолидиране на българската демокрация.


повече

| Publikation

The series presents shifts and dynamics within Bulgarian political parties and the party system as a whole, thereby shedding light on the development of Bulgarian democracy as a whole and the challenges in the process of its consolidation.


повече

| Europa & Außenpolitik | Publikation

The stabilisation of the eurozone is one of the big challenges Europe is presently facing. While in some states of the EU the euro is still considered to be a critical integrative factor for the European Union, in others it is seen as an unfinished project, whose internal trade and financial imbalances create international redistributions and political strains, which are hard or impossible to resolve within the realm of national policies. While different models for reforming the currency union are being broadly discussed, the fact that another six countries are supposed to enter this Union is hardly mentioned in the debate.


повече

| Publikation

The victory of GERB in the elections enables the party to complete its governing mandate. BSP has made a breakthrough in some regional cities of the country, but it cannot yet be seen as an alternative for a ruling party. Nationalist formations achieved lower results after the division.


повече

| Publikation

The upcoming campaign for the local elections will be extremely intense, and full of compromising statements and smutty PR.

After winning the European elections, GERB is embarking upon the election campaign with confidence.

The divisions in BSP after the European elections seem to have temporarily died down and the party is emerging relatively consolidated for the local votes.


повече

| Publikation

The European elections confirmed the political status quo and showed that there is no alternative in which voters are wont to place their trust. The campaign of compromising others led to an ebbing of voters and has confirmed the tendency of lack of confidence in the political elite and political parties as a whole. Scandals related to apartments and guest houses once again raised the issue of corruption in power.


повече

България навлезе де факто в предизборна кампания с шумния скандал със закупените луксозни апартаменти от хора във властта на ниски цени. Той доведе до силна обществена реакция и се превърна в тема номер едно в публичното пространство. Тези събития показват, че предстои изострена предизборна кампания, която ще бъде наситена с компромати и черен PR, а европейската тема ще мине

вероятно на заден план.


повече

| Publikation

Bulgaria has de facto entered the election campaign with a noisy scandal around luxury apartments bought by people in power at low prices. This has led to a strong public response and has become the number one theme in the public domain. These events show that there will be an intensified election campaign with a focus on compromising situations and black PR, and European topics will probably fade into the background.


повече

Автори: Борис Попиванов, Александър Димитров, Ваня Григорова, Страхил Делийски, Георги Бърдаров, Евелина Славкова, Теодор Славев, Стефан Георгиев, Георги Джартов, Първан Симеонов

 

Съставител: Стефан Георгиев; Книгата представлява сборник от 10 текста на 10 млади български анализатора (политолози, социолози и икономисти), които разказват своята представа за бъдещето на България, изхождайки от днешната реалност.


повече

Настоящият доклад съдържа основните резултати и изводи от национално социологическо изследване на българската младеж, представително за младите хора на възраст от 14 до 29 години. Изследването е организирано, методологически разработено и финансово реализирано от фондация Фридрих Еберт. За втори път след 2011 – 2015 г. Фондацията си поставя за цел да установи нагласите на младите хора в различни страни от Югоизточна Европа. През 2018 г. проучването има предимството, че се провежда практически едновременно в десет държави (Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Румъния, Словения, Сърбия, Хърватия, Черна гора) и с почти унифицирана анкетна карта, което позволява вече максимална съпоставимост и сравнимост на данните както в регионален, така и в хронологичен план.


повече

| Publikation

This report contains the main results and conclusions of a national sociological survey of Bulgarian youth, and is representative of young people aged 14 – 29. The research was organised, methodologically developed and funded by the Friedrich Ebert Foundation. For the second time after 2011 – 2015, the Foundation set out the goal of determining the attitudes of young people in different southeast European countries. In 2018, the survey has the advantage of being conducted practically simultaneously in ten countries (Albania, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Romania, Slovenia, and Serbia) and with an almost identical questionnaire, now providing for maximum similarity and comparability of data both at regional and chronological levels.


повече

Значими ислямски общности съществуват в много от балканските страни. Като цяло, характерни за региона са умереният характер на балканския ислям и толерантните отношения между религиите. През последните години, обаче, войните и политическата конфронтация доведоха до нови разделителни линии в местните общества на етническа и религиозна основа. Действията на „Ислямска държава“ и терористичните актове в Европа поставиха под допълнително напрежение местните ислямски общности. Наличните данни потвърждават, че сериозен брой ислямски бойци в Близкия изток произхождат от Югоизточна Европа.


повече

| Europa & Außenpolitik | Publikation

There are sizable Muslim communities in many of the Balkan countries. As a whole, the region is characterised by the moderate nature of the Balkan Islam and tolerant relations among religions. In the last years, however, wars and political confrontation have drawn new dividing lines within local societies on ethnic and religious basis. The actions of the “Islamic State” and the terrorist acts in Europe placed additional strain on the local Islamic communities. Available evidence confirms the fact that a sizable number of Islamic fighters in the Middle East originated from South-Eastern Europe.


повече

| Arbeit und Gewerkschaften | Publikation

The study measures the real effect of labour emigration on the Bulgarian economy through a research based on an original

econometric model, which helps assessing the effectiveness of measures to change this trend. When deciding what policies

to use, we will be able to assess the cost of the decisions and what extent of action the state can afford. The publication also includes a sociological research that defines the profile and motivational attitudes of potential economic emigrants. The results of that research provide an opportunity for policies to be developed for the prevention of labour emigration. In any case, such an approach would be more efficient and quicker to put into practice than a reversal of the flow of labour migration.


повече

Чрез изследване, основано на оригинален иконометричен модел, настоящата разработка измерва реалния ефект на трудовата емиграция върху българската икономика, което помага за преценка на ефективността на мерките за промяна

на тенденцията. Това, от своя страна, предлага възможност за оценка колко скъпи решения и с какъв хоризонт

на действие може да си позволи държавата. Публикацията включва също и социологическо изследване, което определя профила и мотивационните нагласи на потенциалните икономически емигранти. Резултатите от социологическото изследване дават възможност да се разработят политики за превенция на трудовата емиграция. При всички случаи, подобен подход би бил по-ефективен и бързо осъществим, в сравнение с обръщане на потока на трудова миграция.


повече

С приемането на новия антикорупционен закон в началото на 2018 г. и със създаването на Комисията за превенция и противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) беше създадена не само нова правна и институционална рамка, но също бяха провокирани и високи обществени очаквания за напредък при справянето с този обществено значим феномен. Настоящият анализ оценява в каква степен новото законодателство и първите действия на антикорупционната комисия създават предпоставки и нагласа за по-ефективно противодействие на корупцията.


повече

„Европа, която искам“ е съвместен проект на Фондация Фридрих Еберт и Центъра за европейски и международни изследвания и неговата цел беше да стимулира младите експерти и ангажираните в процесите на вземане

на решения на национално ниво да изразят максимално откровено своите виждания и идеи за бъдещото развитие на Европейския съюз и мястото и ролята на България в него. Дискутираните аспекти и предложения са обобщени в настоящия сборник.


повече

Повече от десет години работодателските организации в България изтъкват като един от най-големите проблеми на икономиката липсата на квалифицирана работна ръка. Високият брой неизвестни, обаче, води до прилагането на все по-хаотични управленски мерки, а натискът на работодателите за облекчаване на вноса на евтини работинци – по-силен. Настоящата публикация разглежда ситуацията на пазара на труда през официалните и достъпните неофициални данни, описва коментарите на синдикати, работодатели и Агенцията по заетостта от проведени работни срещи във Варна, Казанлък и Пловдив и предлага решение, което до голяма степен трябва да минимизира субективните оценки, които дават възможност за още по-сериозно подкопаване на трудовите права, вместо да водят към сближаване на българските със…


повече

Неравенства; Бедност; Икономиката расте - къде отиват парите? Бедствието плосък данък; Чуждестранните инстиции се свиват; Бедствието ДДС; Формулата евтин труд и ниски данъци; Справедливото данъчно облагане на доходите от труд - първи стъпки Хората срещу данъчната кражба


повече

| Publikation

Although the demographic situation in Bulgaria has been a serious crisis for nearly 30 years, it has only been the subject of public debate in the last few years. However, the focus and the measures taken are not related to the most significant problems and this leads to a lack of results. Among the important objectives of the present study is to make a comprehensive demographic forecast related to populated areas for Bulgaria up to 2030 of the main demographic indicators, which will outline the picture in the near future, and on this basis propose concrete measures and policies to improve the demographic situation in the country. Also to examine and analyse successful demographic measures and policies in Europe and to look for ways to adapt and apply them in Bulgaria.


повече

Въпреки че демографската ситуация в България очертава сериозна криза от близо 30 години, едва в последните няколко тя стана тема на публичен дебат. Фокусът и предприеманите мерки, обаче, не са свързани с най-съществените проблеми и това води до липсата на резултати. Сред важните цели на настоящото изследване е и да се направи обстойна демографска прогноза за България по населени места до 2030 г., която да очертае както картината в близко бъдеще, така и на тази база да бъдат предложени конкретни мерки и политики, които да доведат до подобряване на демографската ситуация в страната, както и да бъдат разгледани и анализирани успешни демографски мерки и политики в Европа и да се потърсят начините те да бъдат адаптирани и приложени в България.


повече

Настъпващата в света дигитализация поставя нови предизвикателства пред българското общество. Фондация Фридрих

Еберт и Българска стопанска камара реализираха едноименен проект с цел да предложат на аудиторията аналитична информация за актуалното състояние на процесите на Четвъртата индустриална революция в различни области на живота, за тенденциите, за позитивните промени, които се очаква да настъпят за човешките общества, както и за възможните неблагоприятни последици, които предстои да посрещнем, други да предотвратим или да смекчим. Друга цел на разработения проект е всички участници в динамичните процеси да прозрат необходимостта да се подготвят за съвместни действия и да изграждат нови бизнес и социални модели, от които да се възползва колкото е възможно по-голяма част от обществото.


повече


Въвеждането на плосък данък без необлагаем минимум облагодателства високодоходните групи, като им предостави допълнителен ресурс от лични доходи и на практика отмени традиционното за Европейския съюз задължение на заможните слоеве да поемат по-висок дял в държавния бюджет, с което да подпомагат сектора на публичните услуги и социалните разходи на държавата. Обект на настоящото изследване е влиянието на плоския данък върху икономическата конюнктура и социалната стратификация в България, отправят се и конкретни препоръки за подобрение на съществуващата пропорционална данъчна система в страната.


повече

| Publikation

Political scandals in the ruling coalition lead to a gradual and constant erosion of electoral support for GERB and the United Patriots. Protests in the last few months have increased public dissatisfaction with the government, and it is obvious from all this that this trend will also continue in the coming months. Confidence in political institutions continues to be at a critically low level, which increases the possibility of substantial shifting in electoral layers as a new factor emerges on the political arena.


повече

Политическите скандали в управляващата коалиция водят до постепенна и трайна ерозия в електоралната подкрепа за ГЕРБ и „Обединени патриоти“. Протестите през последните месеци засилват общественото недоволство към управляващи

те и по всичко личи, че тази тенденция ще продължи и през следващите месеци. Недоверието в политическите институции продължава да бъде критично ниско, което подсилва възможността за съществено разместване в електоралните пластове при поява на нов фактор на политическата сцена.


повече

| Publikation

The start of the new political season saw ministerial resignations, indicating that a hot political autumn is expected. Events in recent months have shown growing instability in governance, to which ministerial resignations are hardly likely to be the answer. The crisis with the Commercial Register, the bankruptcy of the insurance company „Olympic“, and poor-quality road construction are the result of complex problems, which will continue to generate such crises in the future. An accumulation of such scandals can lead to a gradual erosion in the support of the government.


повече

Началото на новия политически сезон стартира с министерски оставки, което показва, че се очаква гореща политическа есен. Събитията през последните месеци показват растяща нестабилност на управлението, която трудно може да бъде преодоляна с министерски оставки. Кризата с Търговския регистър, фалитът на застрахователната компания „Олимпик“, некачественото пътно строителство са резултат от комплексни проблеми, които и занапред ще генерират подобни кризи. Натрупването на подобни скандали може да доведе до постепенна ерозия в подкрепата за управляващите.


повече

| Publikation

The Presidency of Bulgaria of the EU Council can be judged as a successful political, logistical and communication plan. The theme of the “Western Balkans”, which had long been absent from the highest European forums, was back on the agenda again. Despite the difficulties and challenges faced by countries in the region, the prospects for integration open new horizons related to solving a long-standing controversy. The solution to the dispute over the name of Macedonia that Skopje and Athens reached shows that dialogue is possible in the name of a common European future.


повече

Председателството на България на Съвета на ЕС може да бъде оценено като успешно в политически, логистичен и комуникационен план. Темата „Западни Балкани“, която отсъстваше дълго време от най-високите европейски форуми, отново се върна на дневен ред. Въпреки трудностите и предизвикателствата, които стоят пред страните от региона, перспективите за интеграция отварят нови хоризонти за разрешаване на дългогодишни противоречия. Решаването на спора за името на Македония, който постигнаха Скопие и Атина, показа, че диалогът е възможен в името на общото европейско бъдеще.


повече

| Publikation

The political situation in the first months of 2018 was determined to a great extent by the political tension created around the ratification of the Istanbul Convention and the deal with CEZ. These two events moved the focus of public attention away from the start of the rotational Presidency of Bulgaria of the Council of the EU. Despite the political controversies, the Presidency has been running successfully so far. The government has focused its efforts on two main priorities - integration of the Western Balkans into the EU and bringing the relations between the EU and Turkey back to normal.


повече

Политическата ситуация в първите месеци на 2018 година се определяше до голяма степен от създалото се политическо напрежение около ратификацията на Истанбулската конвенция и сделката за ЧЕЗ. Тези две събития изместиха фокуса на публичното внимание от започналото ротационно председателство на България на Съвета на ЕС. Въпреки политическите сблъсъци, председателството на този етап преминава успешно. Правителството е насочило своите усилия в два основни приоритета – интеграцията на Западните Балкани в EС и нормализиране на отношенията между ЕС и Турция.


повече

Млади експерти в областта на външната политика и международните отношения предлагат интересни ракурси към въпросите на сигурността – енергийна, касаеща климатичните промени и породените от тях предизвикателства, иновациите, мястото на Евразия в новия световен ред, Общата европейска отбрана, разширяването на Европейския съюз със страните от Западните Балкани. Специално внимание е отделено и на Председателството на България на Съвета на ЕС и възможностите, които то предоставя за страната ни.


повече

Настоящото изследване за първи път идентифицира групата на демотивираните - хора в работоспособна възраст, напълно или частично трудоспособни, които въпреки това не си търсят активно работа или го правят извън официалните канали, не се осигуряват и не са регистрирани в бюрата по труда, съответно не получават и социални помощи, тоест изцяло са извън мрежите на държавната политика за заетост и социално подпомагане, до голяма степен са маргинализирани. Публикацията анализира причините обезкуражените и работоспособни граждани да стоят извън активния трудов пазари предлага методи и политики, които могат да ги върнат обратно там.


повече

| Publikation

The report summarises an international conference, which gathered over 40 European and national policy makers, international and national experts, youth representatives and activists and over 40 young participants across Europe, the Black Sea and Mediterranean regions. In theory, young people are supposed to have access to social protection, but in reality young refugees are often being denied of access to any social services and benefits. The recent migration crisis has also shown that European policies are inadequate in ensuring the rights of all young people in Europe. Youth organizations across Europe have turned out to be one of the main driving forces towards a better social inclusion and integration of refugees.


повече

| Arbeit und Gewerkschaften | Publikation

The payment for professional experience and labour service, more known as “seniority grade” has become subject to fierce attacks from Bulgarian employers’ organisations. While it the only guarantee that salaries will be augmented annually, albeit just a little, employers argue this system does not exist elsewhere in Europe. Although government does not support the employers’ organisations so far, under mounting pressure from lobbying, certain state officials have started to give in. We find that the Bulgarian model has many analogies in other EU countries and beyond. In fact, the majority of the analyzed country do have models of augmenting salaries and/or adjusting base salaries according to professional experience. Bulgaria´s model of seniority grade therefore neither stands isolated…


повече

Допълнителното плащане за професионален опит и трудов стаж, познато повече като „клас прослужено време“, е добавка към заплатите на работещите в България и е предмет на остри противоречия между работодателските организации и синдикатите. По повод дискусията за нейната отмяна, настоящата публикация разглежда детайлно въпроса има ли такива доплащания в страните от ЕС, анахронизъм ли е този вид възнаграждение и какви са различните практики в отделните държави. Подобно синтезирано изследване по темата до момента не е публикувано в България.


повече

| Publikation

Far-right parties and parties with an inclination to extreme nationalism are gaining power in Europe rising xenophobia and racism. An analysis of the policies of the political parties and movements in Bulgaria regarding the identification of program initiatives against human rights, women‘s and minority rights and their active implementation in political and social life in our country is the first of its kind, not only in Bulgaria. The research involves different political parties, non-governmental organizations, academic circles and media representatives analyzing the role of these policies for violating human rights, creating xenophobia, racism and anti-feminism, and creating stereotypes about women, men and minority groups.


повече

Нови инструменти за развитие на демократичните и социални ценности. В Европа антиевропейски движения набират скорост, привличат симпатизанти и привърженици. Тенденцията е изключително тревожна по отношение на бъдещето на Европа и оказва особено силно влияние по отношение на превенцията и защитата на човешките права, колективните и индивидуални права и свободи в региона.


повече

Първи стъпки към Европейска Социална България през призмата на възнагражденията за труд и правата на работниците . Ограничаването на възможностите за емиграция на висококвалифицирани кадри чрез въвеждане на задължителна работа в България след завършване на висше образование, в комбинация с улеснен внос на работна ръка от трети държави чрез отпадане на пазарния тест за намиране на специалисти в страната, ще доведе до замразяване на българските заплати, които и сега са най-ниските в Европейския съюз.


повече

Представителните демокрации в Европа днес са изправени пред поредица от предизвикателства – криза на традиционните идеологически политически субекти, отказ от електорално участие на различни групи от избиратели, заплахи от политически екстремизъм и популизъм, намаляващо доверие на гражданите в управлението.


повече

| Publikation

At the end of 2017 political tensions in the country intensified. The reasons for this are the increased confrontation between GERB and BSP, which led to a series of scandals, resignations and mutual accusations. All this could have a negative impact on the EU Council Presidency, starting on January 1st. Successful running of the Presidency is a major objective of the government and ruling majority.


повече

В края на 2017 г. политическото напрежение в страната се изостри. Причините за това са засилената конфронтация между ГЕРБ и БСП, която доведе до поредица от скандали, оставки, взаимни обвинения.


повече

| Publikation

Recent months will be remembered for the foreign political activity of the government. The good neighbourhood treaty signed with Macedonia stands out as a particularly big success. It had been postponed for years by the Macedonian side.


повече

Последните месеци ще бъдат запомнени с външно-политическата активност на правителството. Особено голям успех е подписаният договор за добросъседство и сътрудничество с Македония, който дълги години бе отлаган от македонска страна.


повече

| Publikation

The new government, made up of GERB and United Patriots, seems stable at this stage. The participation in the cabinet of two co-chairs of the patriots is a guarantee for their close involvement in the country’s governance.


повече

Новото правителство, съставено от ГЕРБ и Обединените патриоти, на този етап изглежда стабилно. Участието на двама от съпредседателите на патриотите в кабинета е гаранция за тясното им ангажиране в управлението на страната.


повече

| Publikation

The political situation in the future will be determined by the election results. Bulgaria will soon have a new government that has been regularly chosen by parliament.


повече

Политическата ситуация и занапред ще се определя от резултатите от изборите. България скоро ще има ново редовно избрано от парламента правителство, като основното предизвикателство пред него ще бъде продължаване на реформите в страната и търсенето на баланс в сложната ситуация в геополитически и регионален план.


повече

Фондация Фридрих Еберт

България

Ул. Княз Борис I 
 №97

1000 София

България

+359 2 980 87 47
+359 2 980 24 38

office(at)fes.bg

Екип и контакти

Sie sind an weiteren digitalisierten Publikationen der FES Bulgarien interessiert?

weiter

Мероприятия